ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση της απόδοσης equity-based αμοιβαίων κεφαλαίων της ευρωπαϊκής αγοράς
Δημιουργός :Δήμας, Πέτρος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η αξιολόγηση της απόδοσης equity-based αμοιβαίων κεφαλαίων της ευρωπαϊκής αγοράς μέσω της εφαρμογής μοντέλων αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων πάνω σε μηνιαία δεδομένα αποδόσεων αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας European Stock της βάσης δεδομένων της Morningstar από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Νοέμβριο του 2016. Παρουσιάζεται η αξιοποίηση τέτοιων μοντέλων για την αποτίμηση αμοιβαίων κεφαλαίων και δίνεται έμφαση στην δυνατότητα σύνδεσης της απόδοσης των κεφαλαίων με την ικανότητα των διαχειριστών τους.Σε πρώτη φάση, εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη των διάφορων μοντέλων και προσεγγίσεων αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που βασίζονται σε μετοχές. Ειδική αναφορά πραγματοποιείται στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα διατριβή, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται οι παράγοντες τους για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τις δυνατότητες εφαρμογής τους.Στην συνέχεια, πραγματοποιείται μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα αμοιβαία κεφάλαια, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η απόδοση τους. Παράλληλα παρουσιάζονται υφιστάμενες εφαρμογές πολυπαραγοντικών προσεγγίσεων πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και καθορίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο μέσω του οποίου συνδέεται η απόδοση των κεφαλαίων με την ικανότητα των διαχειριστών τους.Αφού πρώτα καταγράφονται αναλυτικά η μέθοδος, τα μοντέλα, οι παράγοντες και το μαθηματικό υπόβαθρο της παρούσας διατριβής, στην συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα μηνιαίων αποδόσεων της Morningstar και περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία τους. Ακολούθως καθορίζονται τα ζητούμενα της εμπειρικής ανάλυσης, πραγματοποιείται η εφαρμογή των μοντέλων πάνω στα δεδομένα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με την στατιστική σημαντικότητα και προσαρμοστικότητα των μοντέλων στα δεδομένα, την συνεισφορά και την σημαντικότητα των παραγόντων τους στις αποδόσεις των κεφαλαίων και την συσχέτιση της απόδοσης τους με την ικανότητα των διαχειριστών τους. Τέλος, παρατίθονται κάποια σχόλια αναφορικά με την ποιότητα των αποτελεσμάτων και την δυνατότητα σύγκρισης τους με αντίστοιχα παρόμοιων μελετών και παράλληλα παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις για μελλοντική εξέλιξη της έρευνας πάνω στον συγκεκριμένο τομέα.
The aim of this dissertation is the evaluation of the performance of equity-based mutual funds from the European market, through the implementation of asset pricing models on monthly fund returns from the European Stock category of Morningstar database between January 2012 and November 2016. We present the utilization of these kind of models in mutual fund pricing and we explore the possible correlation between fund performance and managerial skill.At first, the evolution of asset pricing models used in the evaluation of stock returns is presented. We emphasize on the models used in this current thesis with an extensive reference on their factors, parameters and possible applications.Furthermore, we examine basic elements of mutual fund theory, emphasizing on the several ways their performance and returns are calculated. Several applications of asset pricing models in mutual funds are presented and through them we determine the theoretical background on which the correlation between fund performance and managerial skills is based on. Following the detailed description of the methodology, models, factors and mathematical background of this thesis, we have the presentation of the data from Morningstar database and a full description of the data processing that was followed. In addition, we determine the objectives of the analysis and the implementation of the data alongside with the empirical findings are presented.Several conclusions are extracted from the empirical findings regarding the statistical significance of the models, the implementation of the data, the significance and contribution of each factor on the fund returns and of course the correlation between fund performance and managerial skill. Moreover, we comment on the quality of the findings and question the fact of whether these findings are comparable to those of similarly themed studies. Finally, we present some proposals for future development of research on the specific area.
Λέξη κλειδί :Αξιολόγηση απόδοσης
Αμοιβαία κεφάλαια
Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Morningstar
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimas_2017.pdf

Τύπος: application/pdf