ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου σε σύγκριση με την πρόβλεψη χρεωκοπίας βασισμένη σε λογιστικά δεδομένα
Δημιουργός :Σαμαρτζή, Πηνελόπη
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Με την παρούσα έρευνα επιδιώκεται η εξέταση των συνθηκών της οικονομικής κρίσης, των επιπτώσεων αυτής στον επιχειρηματικό κόσμο και πιο συγκεκριμένα, αν για μια επιχείρηση, η χρήση λογιστικών δεδομένων από τις οικονομικές της καταστάσεις, ενδείκνυται, ώστε να σκιαγραφηθεί η μελλοντική της πορεία. Κατ’ αρχάς, διερευνάται η αποκλειστική και μεμονωμένη χρήση του δείκτη απόδοσης επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) και κατά πόσο αυτός δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης στην οποία θα περιέλθει μελλοντικά μια επιχείρηση, με απώτερο σκοπό τη χρήση του από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάληψη προληπτικών δράσεων. Ο δείκτης ROIC, περιλαμβάνεται στους δείκτες αποδοτικότητας και υπολογίζεται ως το πηλίκο λειτουργικών κερδών μετά φόρων προς το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο της επιχείρησης. Μετέπειτα, γίνεται χρήση των δεικτών του μοντέλου πρόβλεψης χρεωκοπίας του Zmijewski (1984) και ειδικότερα αυτών της κερδοφορίας, της φερεγγυότητας και της ρευστότητας μιας επιχείρησης, προκειμένου να εξετασθεί αν αυτοί οι δείκτες δύνανται να προβλέψουν αξιόπιστα την πιθανότητα χρεωκοπίας μιας επιχείρησης. Η εφαρμογή του μοντέλου πραγματοποιείται, σε πρώτο στάδιο, σε δείγμα ιταλικών και ισπανικών επιχειρήσεων για την περίοδο 2010-2016. Εν συνεχεία, στο ανωτέρω μοντέλο εντάσσεται και ο ROIC καιελέγχεται αν η εισαγωγή του στο αρχικό μοντέλο βελτιώνει την προβλεπτική ικανότητά του. Ακολούθως, εφαρμόζεται το πρωτότυπο μοντέλο του Zmijewski (1984) στα ίδια δείγματα και μελετάται αν η κατάταξη των επιχειρήσεων σε πτωχευμένες ή μη σύμφωνα με αυτό, πραγματοποιείται με αξιοπιστία, σε σύγκριση με τα πραγματικά δεδομένα κατανομής. Τελικά, συγκρίνονται όλες οι προηγούμενες μέθοδοι έρευνας προκειμένου να εξαχθεί εκείνη που δύναται σε μεγαλύτερο βαθμό να προβλέψει ικανοποιητικά την πορεία μιας επιχείρησης μελλοντικά.
Λέξη κλειδί :Return on Ιnvested Capital (ROIC)
Πρόβλεψη χρεωκοπίας
PROBIT
Ημερομηνία :31-07-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Samartzi_2017.pdf

Τύπος: application/pdf