ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εναλλακτικά εργαλεία νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ (MRO-LTRO-ABSPP-CBPP): τεχνικές και διαδικασίες εφαρμογής τους
Δημιουργός :Χατζής, Γιώργος
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :126σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τα εναλλακτικά εργαλεία νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ (δηλαδή τα MRO-LTRO-ABSPP-CBPP, όπως έχουν καθιερωθεί να αποκαλούνται στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία), καθώς και τις τεχνικές και διαδικασίες εφαρμογής τους. Αρχικά ασχολείται με την θεωρητική θεμελίωση των εναλλακτικών αυτών εργαλείων αλλά και τη μεθοδολογία και παρουσίαση υποδειγμάτων και μοντέλων και κάποιων εφαρμογών τους. Τα MRO μπορούμε να τα ορίσουμε ως εργαλεία κύριας αναχρηματοδότησης που παρέχουν τακτικά ρευστότητα στις εθνικές κεντρικές τράπεζες μέσω τακτικών δημοπρασιών. Τα LTRO μπορούμε να τα ορίσουμε ως εργαλεία πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης με σκοπό την περαιτέρω ρευστότητα στην αγορά. Τα καλυμμένα ομόλογα CBPP καθώς και οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις ABSPP μπορούν να οριστούν ως εργαλεία της ενσωμάτωσης των τοπικών περιουσιακών στοιχείων των αγορών με τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και τις κεφαλαιαγορές που χρησιμεύουν ως τεχνικές χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης από κάθε μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των χρηματοδοτικών αναγκών.Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη: στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, ορίζονται οι πράξεις ανοιχτής αγοράς (OMO’s), καθώς και τα MROs, LTROs τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους και η βασική διαφορά των LTROs και MROs στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΚΤ. Το 2ο κεφάλαιο εστιάζει στα καλυμμένα ομόλογα CBPP καθώς και τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις ABSPP, τους ορισμούς τους, τη δομή τους, τις επιπτώσεις τους στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, καθώς και σύγκριση μεταξύ τους. Το 3ο κεφάλαιο παρουσιάζει τις τεχνικές και διαδικασίες εφαρμογής των MRO-LTRO-CBPP-ABSPP. Στη συνέχεια το 4ο κεφάλαιο ασχολείται με την ανάλυση των εναλλακτικών εργαλείων με την χρήση υποδειγμάτων. Τέλος, το 5ο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμπεράσματα των ερευνών για τα εναλλακτικά εργαλεία της νομισματικής πολιτικής της EKT. Η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας γίνεται με την παράθεση βιβλιογραφικών και ηλεκτρονικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν.
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Καλυμμένα ομόλογα
Τιτλοποιημένες απαιτήσεις
CBPP
ABSPP
Πράξεις ανοιχτής αγοράς
OMO’s
Ημερομηνία :29-02-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chatzis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf