ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμμόρφωση οικονομικών καταστάσεων μεγάλων εταιρειών με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Δημιουργός :Χατζηγεωργίου, Ιωάννης
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό τη μελέτη του βαθμού συμμόρφωσης των Οικονομικών Καταστάσεων μη Εισηγμένων Μεγάλων Εταιρειών με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εν τέλει την ποιότητα των Καταστάσεων αυτών.Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούν 45 νομικές οντότητες που έχουν χαρακτηριστεί ως Μεγάλες Εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για το έτος 2015.Κατά την ανάγνωση της εργασίας ο αναγνώστης εισάγεται αρχικά στο νομικό πλαίσιο και τους ορισμούς που αφορούν μεταξύ άλλων και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια περιγράφονται τόσο οι βασικές αρχές σύνταξης των καταστάσεων αυτών όσο και οι υποχρεώσεις δημοσίευσής των.Ο στόχος της εργασίας είναι - λαμβάνοντας υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων του δείγματος, την ελεγκτική εταιρεία που προετοίμασε τις καταστάσεις, την κερδοφορία των οντοτήτων και τον τύπο δανεισμού των, να αναπτύξουμε τις υποθέσεις εργασίας και επιχειρήσουμε να εξάγουμε τα σχετικά συμπεράσματα. Θεωρείται σκόπιμο να τονίσουμε πως οι οντότητες που έχουν χαρακτηριστεί ως Μεγάλες Εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για το έτος 2015 είναι σχετικά λίγες στη χώρα μας, είναι δε επηρεασμένες από την οικονομική κρίση που δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί. Η εργασία καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα μετά από έλεγχο των υποθέσεων με χρήση των προγραμμάτων STATA και MS EXCEL, άλλα αναμενόμενα και άλλα όχι, τα οποία θεωρούμε πως μπορούν να αποτελέσουν έναν πρώτο οδηγό για τη μεγαλύτερη βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων όλων των οντοτήτων για τα φορολογικά έτη που έπονται, βαδίζοντας παράλληλα και με την εξ ορισμού αναμενόμενη ωρίμανση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Λέξη κλειδί :Οικονομικές καταστάσεις
Μεγάλες εταιρείες
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Hatzigeorgiou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf