ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνου στον τραπεζικό τομέα
Δημιουργός :Ανδρουλιδάκης, Χρυσόστομος
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :126σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της επίδρασης των δομών της εταιρικής διακυβέρνησης στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αρχικά, ορίζει και παρουσιάζει μεμονωμένα τις δύο έννοιες. Παρουσιάζει τα είδη κινδύνου, τα χαρακτηριστικά τους και τις μεθόδους υπολογισμού και διαχείρισης. Τις δομές της εταιρικής διακυβέρνησης, τα υποδείγματα και τα συστήματα. Τις αρχές της Βασιλείας, οι οποίες επηρεάζουν και τις δύο έννοιες καθώς και τους λόγους, για τους οποίους διαφέρουν σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια εξετάζει, μέσα από την επισκόπηση εστιασμένης οικονομικής βιβλιογραφίας, τις επιπτώσεις που προκαλούν στην ανάληψη κινδύνου, δομές της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου, το τμήμα διαχείρισης κινδύνων και η ύπαρξη μεγαλομετόχου. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πως η ισχύς του διοικητικού συμβουλίου επηρεάζει την ανάληψη κινδύνου. Συνολικά, το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας δείχνει ότι ισχυρότερα διοικητικά συμβούλια, τα οποία θεωρούνται ότι είναι περισσότερο φιλικά προς τους μετόχους, αυξάνουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Τέλος, μέσα από τη σύγκριση δύο εμπειρικών μελετών, βασισμένων σε στοιχεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης και των Η.Π.Α., η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο γεωγραφικός προσδιορισμός των ιδρυμάτων επηρεάζει τα αποτελέσματα της σχέσης εταιρικής διακυβέρνησης-ανάληψης κινδύνου.
This dissertation attempts to analyze the effects of corporate governance on the risk taking and risk management functions of banking institutions. First, it clearly defines the two concepts individually. It presents the different types of risk, its characteristics and the current methods of measurement and management; the aspects of corporate governance and the related models and systems. It also presents the Basel Accords affecting these two concepts and the ways they differ. Then, the dissertation examines the relationship between banking risk and governance through the existing literature. A strand of the literature focuses on how the structure of corporate governance affects the different types of risks taken by banks. Another strand focuses on how the structure of corporate governance affects the management of risks and the subsequent performance of banks. Special emphasis is given to whether some aspects of corporate governance, such as the size of the board, the number of independent directors and other aspects of governance are associated with risk-taking. Overall, most of the literature shows that stronger boards of directors, which are considered to be more shareholder friendly, increase the risks taken by banks. Finally, through comparing two empirical studies in Europe and U.S.A., the dissertation concludes that geography affects the results on the corporate governance-risk relationship.
Λέξη κλειδί :Εταιρική διακυβέρνηση
Διαχείριση κινδύνου
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Συστημικός κίνδυνος
Ευρώπη
ΗΠΑ
Corporate Governance
Risk management
Financial institutions
Europe
USA
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Androulidakis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf