ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχέση δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων (Ε&Σ) με Δείκτες Οικονομικού Κλίματος (M&Asand SentimentIndices Relationship)
Δημιουργός :Ζαχαρίου, Ιωάννης
Συντελεστής :Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων (Ε&Σ) και στο επίπεδο διαφόρων δεικτών οικονομικού κλίματος και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης (sentimentindices). Οι Ε&Σ είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία έχει σαφείς επενδυτικές – χρηματοοικονομικές αλλά και στρατηγικές οπτικές. Το μεγάλο κύμα Ε&Σ που ξεκίνησε από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα δείχνει ότι υπάρχουν μια σειρά από ισχυρά κίνητρα που καθιστούν αυτά τα εγχειρήματα ιδιαίτερα δημοφιλή σε κάθε κλάδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη μεριά, όμως, έχει παρατηθεί εμπειρικά ένα μεγάλο ποσοστό αποτυχίας τους, ως προς το να προσφέρουν την αξία που επιθυμείται στους μετόχους τους. Στο πλαίσιο του θεωρητικού υπόβαθρού παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο τα διάφορα κίνητρα που υπάρχουν, όσο και οι παράγοντες αποτυχίας για τις Ε&Σ. Οι δείκτες οικονομικού κλίματος και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης μετρούν το βαθμό εμπιστοσύνης που έχει τόσο το καταναλωτικό κοινό όσο και οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες σχετικά με την τρέχουσα και την μελλοντική κατάσταση της οικονομίας, Οι δείκτες αυτοί προηγούνται συνήθως των βασικών οικονομικών δεικτών και για αυτό η παρακολούθηση και η επίβλεψη τους θεωρείται κρίσιμης σημασίας για λήψη έγκαιρων μέτρων από τους διάφορους φορείς σε όλες τις χώρες. Ακούγεται λογικό ένα επιχειρηματικό εγχείρημα όπως μια Ε&Σ να πραγματοποιείται πιο εύκολα όταν το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα είναι ευνοϊκό και πιο αισιόδοξο, ενώ ακούγεται επίσης λογικό μια Ε&Σ να είναι πιο πιθανό να ολοκληρώνεται στο πλαίσιο ενός τέτοιου θετικού κλίματος, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, θα έχει πιο ανεβασμένο ηθικό και δε θα αποτελέσει εμπόδιο για μια σχετική ολοκλήρωση. Από την άλλη μεριά, βέβαια, σε ένα λιγότερο αισιόδοξο κλίμα ίσως ένα εγχείρημα Ε&Σ να αποτελεί επιλογή διάσωσης των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, κάτι που σημαίνει ότι οι Ε&Σ ίσως και να ευνοούνται ακόμη και σε ένα τέτοιο αρνητικό κλίμα και έτσι, τελικά, το πλήθος των Ε&Σ να μην επηρεάζεται και τόσο πολύ από το γενικότερο οικονομικό κλίμα, καθώς και στις δύο περιπτώσεις ίσως και να υπάρχουν ανάλογα κίνητρα. Ο εμπειρικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν το πλήθος και το ποσοστό ολοκλήρωσης των Ε&Σ, σε παγκόσμιο επίπεδο και για όλους τους κλάδους, συνδέεται με το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα, όπως αυτό αποτυπώνεται από το επίπεδο των σχετικών δεικτών. Με χρήση δεδομένων που αφορούν ένα μεγάλο πλήθος Ε&Σ από το 1990 έως και το 2016 βρέθηκε ότι πράγματι το πλήθος των Ε&Σ συνδέεται θετικά με το επίπεδο διαφόρων δεικτών οικονομικού κλίματος, κάτι που σημαίνει ότι πράγματι όταν διαμορφώνεται ένα πιο ευνοϊκό και θετικό οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα, αυτό συσχετίζεται με ένα αυξημένο πλήθος Ε&Σ, υπονοώντας ότι οι διάφοροι επενδυτές και επιχειρηματίες επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από το γενικότερο κλίμα που διαμορφώνεται και ωθούνται πιο εύκολα σε τέτοια επιχειρηματικά και στρατηγικά εγχειρήματα. Βρέθηκε, επίσης, ότι συνδέεται και θετικά με το δείκτη ανεργίας στις ΗΠΑ, κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί από τη μείωση θέσεων εργασίας που προκαλεί ένας αυξημένος αριθμός Ε&Σ στην οικονομία αυτή. Επίσης βρέθηκε ότι το ποσοστό ολοκληρωμένων Ε&Σ συνδέεται θετικά με το επίπεδο κάποιων δεικτών οικονομικού κλίματος και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, υπονοώντας ότι σε ένα πιο θετικό και αισιόδοξο επιχειρηματικό κλίμα είναι πιο εύκολο να ολοκληρωθεί μια τέτοια συμφωνία, καθώς το ηθικό του ανθρώπινου παράγοντα, από την ανώτατη διοίκηση έως τη χαμηλότερη βαθμίδα του προσωπικού, είναι σε τέτοια επίπεδα που δεν αποτελεί ανασχετικό παράγοντα και αποτυχία ολοκλήρωσης και αποτελεσματικής ενοποίησης. Τέλος, βρέθηκε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας Ε&Σ διαφοροποιείται κατά μέσο όρο και λόγω κλάδου και λόγω μεγέθους της εξαγοράζουσας. Πιο συγκεκριμένα, σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας ο χρόνος ολοκλήρωσης βρέθηκε πολύ χαμηλότερος κατά μέσο όρο, όπως και σε επιχειρήσεις που αφορούν υπηρεσίες υγείας και μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, ενώ σε επιχειρήσεις όπως βιομηχανίας και υλικών, του κρατικού τομέα και του χρηματοοικονομικού βρέθηκε σημαντικά υψηλότεροι χρόνοι ολοκλήρωσης συμφωνίας Ε&Σ. Ως προς το μέγεθος, οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους είχαν πολύ χαμηλότερο χρόνο ολοκλήρωσης, ενώ οι μικρότερες και πιο πολύ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είχαν σαφώς υψηλότερο χρόνο ολοκλήρωσης.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Δείκτες Οικονομικού Κλίματος
Sentiment indices
Ημερομηνία :31-10-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zachariou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf