ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σχέση του κεφαλαίου κίνησης με τη κερδοφορία στην Ελλάδα της κρίσης
Δημιουργός :Καρλή, Έλενα
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα θα έχει ως αντικείμενο την σχέση του κεφαλαίου κίνησης, γνωστό στην οικονομική κοινότητα ως working capital με την κερδοφορία. Γιατί να έχει ενδιαφέρον μια τέτοια έρευνα είναι ένα ερώτημα που ενδεχομένως δημιουργείται και η απάντηση έρχεται με την οικονομική κρίση. Το working capital δεν είναι κάτι καινούργιο. Είχε τραβήξει το ενδιαφέρον των αναλυτών και παλαιότερα αλλά με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007 απέκτησε πιο ένθερμους οπαδούς, που με τις έρευνες τους υποστήριξαν τη χρησιμότητα της αποτελεσματικής διοίκησης του για επιτυχία της κερδοφορίας πέρα από τη χρήση του ως απλά ένα δείκτη.Η Ελλάδα επηρεάστηκε στην πιο ακραία μορφή μέσα στη δεκαετία που πέρασε από τη παγκόσμια οικονομική κρίση και αποτελεί το καλύτερο δείγμα για τη μελέτη της σχέσης working capital & κερδοφορίας υπό καθεστώς οικονομικής ύφεσης (σχεδόν πτώχευσης της χώρας). Λόγω της σημασίας που απέκτησε ο δείκτης και βασισμένη στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε, όσο τουλάχιστον ήταν εφικτό αντίστοιχη σύγχρονη έρευνα για την Ελλάδα που να αφορά την εποχή της κρίσης έγινε η παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα που παρουσιάζεται μελετά τη σχέση working capital και κερδοφορίας, υπό καθεστώς ύφεσης γενικά αλλά και ειδικά σε επίπεδο κλάδου. Εκτιμήθηκε λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει ο κάθε κλάδος, ίσως προκύψουν διαφορετικά συμπεράσματα και αξίζει να μελετηθεί χωριστά η σχέση.Για να εφαρμοστεί η έρευνα χρησιμοποιήσαμε δείγμα από επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τη περίοδο 2007-2016. Με τη βοήθεια της περιγραφικής αλλά και της ποσοτικής στατιστικής ελέγξαμε το νέο έντονο κύμα των ισχυρισμών της εποχής.Η κερδοφορία μπορεί να μετρηθεί με πολλούς δείκτες, όπως roa, roe, market value, operating income, net income, gross income. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε το gross operating profit (gop) ενώ από τη μεριά του working capital επιλέχθηκε το cash conversion cycle (ccc) . Πιο συγκεκριμένα πέρα από το ccc ελέγθηκαν και μεμονωμένα οι συντελεστές του δηλαδή οι μέρες είσπραξης των απαιτήσεων (dar) , οι μέρες διατήρησης των αποθεμάτων(dinv) και οι μέρες εξόφλησης των υποχρεώσεων(dap). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες liquidity ratio (lr), financial ratio(fr) και size για περαιτέρω ερμηνεία της σχέσης. Το αποτέλεσμα της έρευνας, μας υποδεικνύει πως όλες οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν επηρεάζουν την κερδοφορία της επιχείρησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης διαφορετικά όμως, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο βρίσκεται η επιχείρηση. Γενικότερα το πιο σημαντικό ρόλο τον έχουν οι μέρες είσπραξης των απαιτήσεων καθώς σε όλες τις περιπτώσεις κρίθηκε ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντικά αρνητική σχέση με τη κερδοφορία ενώ το ίδιο ισχύει και για τον κύκλο μετατροπής μετρητών ο οποίος έχει εξίσου μια αρνητική σχέση σε κάθε περίπτωση με τη κερδοφορία, αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικό. Οι μέρες εξόφλησης των προμηθευτών στις περισσότερες περιπτώσεις κρίθηκε πως έχουν μια θετική σχέση με την κερδοφορία. Το ίδιο δε συνέβη για τις μέρες διατήρησης των αποθεμάτων καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το αποτέλεσμα κρίθηκε μη σημαντικό και έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία.Συμπερασματικά η έρευνα επιβεβαιώνει τους ένθερμους οπαδούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο προσοχή πλέον από τους manager στη διαχείριση του working capital καθώς αυτό θα συντελέσει στην αύξηση της κερδοφορίας. Σαν μια πρώτη γραμμή δίνεται η μείωση των ημερών χορήγησης πίστωσης στους πελάτες, και η αύξηση των ημερών εξόφλησης των προμηθευτών. Οι manager πλέον αποκτούν μια νέα ευθύνη, πάντα βέβαια πρώτα προτείνεται να ελέγχεται η σχέση κόστους οφέλους πριν από κάθε απόφαση, η οποία σχέση πολλές φορές δεν ποσοτικοποιείται αλλά στηρίζεται σε εμπειρικά κριτήρια.
Λέξη κλειδί :Κεφάλαιο κίνησης
Working capital
Κερδοφορία
Gross Operating Profit (GOP)
Cash Conversion Cycle (CCC)
Οικονομική κρίση
Ελλάδα
Ημερομηνία :30-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karli_2017.pdf

Τύπος: application/pdf