ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρησιακή στρατηγική και ποιότητα κερδών στην Ελλάδα για την περίοδο 2005-2015
Δημιουργός :Δράγκου, Μαριάνθη
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το ζήτημα της ποιότητας των κερδών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα την περίοδο 2005 – 2015 και συγκεκριμένα αν η ποιότητα των κερδών συσχετίζεται με την επιχειρησιακή στρατηγική. Για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των κερδών και της στρατηγικής και να εξεταστεί κατ’ επέκταση αν η στρατηγική που επιλέγει μία επιχείρηση αποτελεί κριτήριο για να διαπιστωθεί αν χειραγωγούνται τα αποτελέσματα της ή όχι, χρησιμοποιείται το «χειραγωγήσιμο» τμήμα των συνολικών λειτουργικών δεδουλευμένων (discretionary accruals), δηλαδή το τμήμα εκείνο των κερδών που μπορεί να χειραγωγηθεί από λογιστικές επιλογές της διοίκησης, όπως προκύπτει υπολογιζόμενο με βάση το τροποποιημένο υπόδειγμα Jones (Dechow et al., 1995). Επίσης, εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση μεταξύ στρατηγικής και λογιστικού συντηρητισμού (conservative accounting) ο οποίος υπολογίστηκε με βάση τον τρόπο μέτρησης των Givoly και Hayn (2000) των μη λειτουργικών δεδουλευμένων (non operating accruals). Επιπλέον, εξετάστηκε η επίδραση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στις παραπάνω συσχετίσεις. Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι υφίσταται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των discretionary accruals, δηλαδή του μέρους των δεδουλευμένων που μπορεί να υπαχθεί σε χειραγώγηση και της στρατηγικής που επιλέγει μία επιχείρηση όπως επίσης ότι υφίσταται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ λογιστικού συντηρητισμού και στρατηγικής. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι μεταβολές στο μακροοικονομικό περιβάλλον επιδρούν στις παραπάνω συσχετίσεις. Όλα τα ανωτέρω συμπεράσματα προέκυψαν κατόπιν παλινδρομήσεων σε δεδομένα υπό τη μορφή χρονολογικών σειρών (time series).
Λέξη κλειδί :Ποιότητα κερδών
Επιχειρησιακή στρατηγική
Χειραγώγηση αποτελεσμάτων
Λογιστικός συντηρητισμός
Χειραγώγηση μέσω των λογιστικών δεδουλευμένων
Profit quality
Business strategy
Earnings management
Accounting conservatism
Accrual based erning management
Real earning management
Χειραγώγηση μέσω των πραγματικών επιλογών της διοίκησης
Ημερομηνία :31-07-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dragkou_ 2017.pdf

Τύπος: application/pdf