ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την περίοδο 2011-2015: συγκριτική ανάλυση κλάδου. Συμπεράσματα για τις αιτίες που οδήγησαν στην κατάρρευσή της
Δημιουργός :Πατσατζής, Ευστράτιος
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα έκθεση πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας MΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Σκοπός είναι η παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της εταιρείας μέσω διάφορων μεθόδων της θεμελιώδους ανάλυσης κάνοντας χρήση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Ποια ήταν η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ποια η θέση της εταιρείας στην αγορά και πώς οδηγήθηκε στην κατάρρευση;. Έτσι, μέσω χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών καθώς και με οριζόντια-κάθετη ανάλυση σημαντικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων αλλά και μέσω της ανάλυσης του ανταγωνισμού, καταλήγουμε σε σημαντικά συμπεράσματα για τη διαδρομή της εταιρείας. Η περίοδος ανάλυσης είναι από το έτος 2011 έως και το 2015 ενώ, οι οικονομικές καταστάσεις αντλήθηκαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης όπου καθορίζονται οι οικονομικές καταστάσεις,αναλύονται οι μέθοδοι χρηματοοικονομικής ανάλυσης και παρατίθενται τα προβλήματα και οι περιοριστικοί παράγοντες στην χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων. Περνώντας στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται οι κύριοι αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας αποδοτικότητας, διάρθρωσης κεφαλαίων, βιωσιμότητας καθώς επίσης και οι αριθμοδείκτες των ταμειακών ροών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία και αναλύεται εταιρικό προφίλ της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. καθώς επίσης η επισκόπηση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Οι ενότητες του τέταρτου κεφαλαίου εμπεριέχουν μεταξύ άλλων οριζόντια και κάθετη χρηματοοικονομική ανάλυση της κατάστασης συνολικού εισοδήματος, οικονομικής θέσης και ταμειακών ροών της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ακολουθεί ανάλυση των αριθμοδεικτών για να περάσουμε στο πέμπτο κεφάλαιο όπου πραγματοποιείται μια προσέγγιση και σύγκριση της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με τα αντίστοιχα μεγέθη του κλάδου των σουπερμάρκετ μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης τεσσάρων μεγάλων ανταγωνιστών της. Κλείνοντας στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την οικονομική ανάλυση της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της εργασίας συνολικά.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική ανάλυση
MΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές καταστάσεις
Αριθμοδείκτες
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Patsatzis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf