ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος της απόδοσης ευκολίας στην αποτίμηση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης βασικών μετάλλων
Δημιουργός :Παπουλάκος, Ιωάννης
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η αποτίμηση των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) βασικών προϊόντων είναι σημαντική τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους ακαδημαϊκούς. Έχει αποδειχθεί στην εμπειρική βιβλιογραφία ότι οι προθεσμιακές τιμές εμπεριέχουν τη λεγόμενη απόδοση ευκολίας, η οποία στην βιβλιογραφία ορίζεται ως το όφελος που αποκτά ένας έμπορος από την αποθήκευση του εμπορεύματος σε σχέση με την κατοχή ΣΜΕ, λόγω των μη κανονικών κινήσεων της αγοράς και της σχετικής έλλειψης του υποκείμενου προϊόντος έναντι της υψηλής ζήτησης που προκύπτει.Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται στο άρθρο του Richard Heaney (2002) και χρησιμοποιεί μια απλή εμπορική στρατηγική για να εξετάσει την επίδραση της απόδοσης ευκολίας στις μελλοντικές τιμές. Για την εκτίμηση της απόδοσης ευκολίας απαιτούνται μόνο τρεις μεταβλητές, η μεταβλητότητα της τιμής των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, η μεταβλητότητα της τιμής των ΣΜΕ, και ο χρόνος των ΣΜΕ μέχρι τη λήξη τους. Η εκτίμηση της απόδοσης ευκολίας γίνεται χρησιμοποιώντας τρέχουσες και μελλοντικές τιμές από τα συμβόλαια του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου για το αλουμίνιο, τον χαλκό, τον μόλυβδο και τον ψευδάργυρο με τριμηνιαίες παρατηρήσεις την περίοδο 2001-2016.Επίσης η διπλωματική εργασία συμβάλλει στην ανάλυση των εμπορευμάτων, παρουσιάζοντας εμπειρικές αποδείξεις σχετικά με την εγκυρότητα της θεωρίας της αποθήκευσης. Όπως προέβλεπε η θεωρία, μετά από μια εκτενή ανάλυση διαπιστώνεται ότι οι αλλαγές στο επίπεδο των αποθεμάτων, λόγω της απόδοσης ευκολίας, επηρεάζουν σαφώς τη σχέση μεταξύ της τρέχουσας τιμής και της τιμής των ΣΜΕ στις αγορές εμπορευμάτων. Τέλος γίνεται περαιτέρω ανάλυση για τους συμμετέχοντες στην αγορά και πως επηρεάζουν την απόδοση ευκολίας.
Λέξη κλειδί :Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Προθεσμιακή αγορά
Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου
Απόδοση ευκολίας
Θεωρίας της αποθήκευσης
Ημερομηνία :30-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papoulakos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf