ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μακροοικονομικοί παράγοντες επίδρασης στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια στη ζώνη του ευρώ
Δημιουργός :Μπάκα, Ελένη-Μαρία
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη, η οποία έπεται της εκτενούς βιβλιογραφίας που έχει πραγματευτεί το ζήτημα των Μη – Εξυπηρετούμενων Δανείων διεθνώς, των παραγόντων που οδηγούν στην δημιουργία και την κατά περίπτωση αύξουσα πορεία τους, καθώς και των επιδράσεων που έχουν ως μακροοικονομικό μέγεθος στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του γενικότερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Στην παρούσα, εξετάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στο μακροοικονομικό μέγεθος των Μη – Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των χωρών της Ζώνης του Ευρώ με δείγμα δεδομένων το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1995 έως και το 2016. Τα δεδομένα είναι ετήσια διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (panel data) και έχουν αντληθεί από αξιόπιστες ευρωπαϊκές και λοιπές πηγές όπως η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) και η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank). Η στατιστική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων έχει πραγματοποιηθεί από μακροοικονομική σκοπιά, εξετάζοντας τον συστημικό αντίκτυπο στα Πιστωτικά Ιδρύματα και στην ικανότητα των ιδιωτών δανειοληπτών να αποπληρώνουν τις οφειλές τους, δεδομένων των μεταβαλλόμενων μακροοικονομικών συνθηκών στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Αφότου μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία και προσδιορίστηκαν οι μεταβλητές που κρίθηκε πως θα έπρεπε να εξεταστούν για την συμβολή τους, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες αναλύσεις και αποτελέσματα όπως αυτά δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκαν τα Μη – Εξυπηρετούμενα Δάνεια ως προς τις συνολικές χορηγήσεις και ως ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος, η πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, τα κριτήρια σύγκλισης κατά Μάαστριχτ, οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, οι επενδύσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο πληθωρισμός και ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή, η πορεία των τιμών στην αγορά ακινήτων, ο λόγος πιστοδοτήσεων προς καταθέσεις, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έκαστου Κράτους – Μέλους της Ευρωζώνης και η πορεία των νέων χορηγήσεων προς ιδιώτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του δείγματος η μεθοδολογία που κρίθηκε ως πιο κατάλληλη για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκε το γραμμικό μοντέλο εκτίμησης και εφαρμόστηκε η Μέθοδος των Γενικευμένων Ελαχίστων Τετραγώνων, επιλέγοντας διαφορετικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές του μοντέλου (Random Effects Generalized Least Squares Approach), όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ. Στην εκτίμηση του υποδείγματος στην γενική του μορφή, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές επιδράσεις των παραγόντων που σχετίζονται με το ΑΕΠ, το ύψος του ιδιωτικού χρέους ως ποσοστού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, τις ιδιωτικές επενδύσεις (επιχειρηματικές και μη), την ανεργία, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, τον εναρμονισμένο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Επιπρόσθετα, το μοντέλο αναλύθηκε κάτω από διαφορετικές σκοπιές και υποθέσεις εργασίας ώστε να ενσωματωθούν παράγοντες που διαφοροποιούν ουσιωδώς τα αποτελέσματα και την κριτική τους ανάλυση καθώς και να αποτυπωθούν επιδράσεις και επιρροές που δεν είναι ξεκάθαρες στην απλή, γενική του μορφή. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν αν ενσωματωθούν οι κρατικές επιδράσεις (country effects) όπου παρατηρήθηκαν ουσιώδεις μεταβολές στις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές ενώ στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων, χωρίζοντας το δείγμα σε δύο υπό – περιόδους, από το 1995 έως και το 2007 και από το 2008 έως και το 2016, εκτιμώντας κάθε μια εκ των δύο υπό – περιόδων ξεχωριστά, ώστε να αποτυπωθούν οι επιδράσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 στην διαμόρφωση της δυνατότητας των δανειοληπτών να εξυπηρετούν τις οφειλές τους και κατ’ επέκταση στην πορεία του μακροοικονομικού μεγέθους των Μη – Εξυπηρετούμενων Δανείων. Τα αποτελέσματα της παρούσας εμπειρικής μελέτης, επιβεβαίωσαν τα εμπειρικά αποτελέσματα των πολυάριθμων μελετών που έχουν προηγηθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ενώ παράλληλα έδωσαν μια σαφή εικόνα για την ποιότητα των χαρτοφυλακίων των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων, ενσωματώνοντας διαφορετικά σενάρια και υποθέσεις εργασίας ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή εγκυρότητα και η συνεξέταση του φαινομένου λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος και της δεδομένης χρονικής συγκυρίας στην γενικότερη εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Λέξη κλειδί :Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
Γενικευμένα Ελάχιστα Τετράγωνα
Ευρωζώνη
Random Effects Generalized Least Squares Approach
Ημερομηνία :30-09-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Baka_2017.pdf

Τύπος: application/pdf