ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό τομέα: επίδραση στην αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία των τραπεζών
Δημιουργός :Κλεφτογιάννη, Μαρία
Συντελεστής :Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων που επιφέρουν οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές τραπεζών στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους. Αρχικά, παρουσιάζεται, εν γένει, το εννοιολογικό πλαίσιο του παραπάνω όρου. Αναλύεται η έννοια, αναφέρονται τα κριτήρια διάκρισης, καθώς και διαφορετικοί τύποι Σ&Ε. Ακολούθως, γίνεται αναφορά σε ιστορικά στοιχεία των Σ&Ε, τόσο σε υπερεθνικό (στο ευρωπαϊκό και αμερικανικό περιβάλλον) όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Εν συνεχεία, καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την επιλογή τέτοιας στρατηγικής ενώ ταυτόχρονα παρατίθενται οι παράγοντες που καθιστούν μία πράξη Σ&Ε (αν)επιτυχή. Το θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας ολοκληρώνεται με την ανάδειξη των ρυθμιστικών κανόνων και, συλλήβδην, του νομικού πλαισίου που καλύπτει τέτοιες στρατηγικές ενοποίησης. Εν συνεχεία, η παρούσα εργασία εξειδικεύει την ανάλυση της στον κλάδο των τραπεζών και επιχειρεί να δώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα του πιστωτικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται δε, στην παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της έννοιας της αποτελεσματικότητας και στην ανάλυση των επιμέρους συνιστωσών της που, άλλωστε είναι και το βασικό υπό πραγμάτευση θέμα. Τέλος, γίνεται εγχείρημα καταγραφής προγενέστερων ερευνών και μελετών. Επιχειρείται ανασκόπηση και κριτική θεώρηση της κυριότερης βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Αρχικά, λοιπόν, παρατίθενται εμπειρικές μελέτες που εστιάζουν στην επίδραση των Σ&Ε στην αποτελεσματικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και ακολούθως παρουσιάζονται και συγκρίνονται έρευνες που εστιάζουν στο αντίκτυπο που έχει η ανακοίνωση ενός εγχειρήματος Σ&Ε στη δημιουργία αξίας προς τους μετόχους των εμπλεκόμενων τραπεζών με απώτερο στόχο να αναδειχθούν οι βασικότερες διαφορές και ομοιότητες των ευρημάτων τους. Εν γένει, μία ανακοίνωση Σ&Ε φαίνεται να δημιουργεί σημαντική αξία, αποκλειστικά, για τους μετόχους των εξαγοραζόμενων τραπεζών. Οι δε μέτοχοι των εξαγοραζουσών τραπεζών δεν χαίρουν αξιοσημείωτων απολαβών με εξαίρεση την περίοδο πιστωτικής κρίσης κατά την οποία φαίνεται να απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί.
The purpose of this thesis is to investigate the effectiveness and efficiency of credit institutions which have been active in the field of Mergers and Acquisitions (M&As). At first, the conceptual framework of M&As is presented. Specifically, the discrimination criteria, the different types of M&As, as well as, historical data for both international (European and US) and domestic deals are mentioned. At the same time, the advantages and disadvantages resulting from choosing this strategy are recorded, while the factors which render a transaction (un)-successful are described extensively. The theoretical part of this study ends with the emergence of the legal framework covering such integration strategies. Consequently, this paper attempts to focus on the banking industry and to give a complete picture of the credit system. Particularly, the theoretical context of efficiency and of its individual components is analyzed extensively, which in fact, is the paper’s main subject. Finally, this study deals with the recording of previous surveys and studies. A critical review of the main literature related to mergers and acquisitions is attempted. Initially, empirical research focusing on the impact of M&As on the efficiency of credit institutions is presented and, subsequently, studies examining the stock price reaction of banks to the announcement of M&A deals are analyzed and their results compared in order to highlight the main similarities and differences. The most common effect of a M&A announcement is found to be that the shareholders of the targets benefit from positive and significant abnormal returns, while those of acquirers, earn small negative but non-significant abnormal returns. Exception of that rule seems to be a credit crisis, when shareholders of acquirers enjoy significant value creation, since the deal is completed.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Τραπεζικός τομέας
Αποδοτικότητα
Mergers
Acquisitions
Banking
Efficiency
Πολιτική του ανταγωνισμού
Competition policy
Ημερομηνία :29-02-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kleftogianni_2016.pdf

Τύπος: application/pdf