ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή συμβατικών υποχρεώσεων και επιπτώσεις στην επίλυση της ελληνικής κρίσης ιδιωτικού χρέους
Δημιουργός :Αθανασίου, Φώτιος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, η οποία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, παραθέτονται βασικές διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου και του δικονομικού δικαίου, οι οποίες τροποποιήθηκαν λόγω της δυσμενούς εγχώριας οικονομικής κατάστασης των τελευταίων ετών. Οι τροποποιημένες πλέον διατάξεις αυτές εξετάζονται, σχετικά με το αν κατατείνουν στην ουσιαστική εξυγίανση της οικονομίας. Συγκεκριμένα: Στην πρώτη ενότητα: Στο κεφάλαιο ένα καλύπτονται ορισμένα ζητήματα Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου, με έμφαση στο ζήτημα του δικαστικού ελέγχου Συνταγματικότητας των νόμων. Αναφέρονται ορισμένες παθογένειες του συστήματος καθώς και προτάσεις επίλυσής τους. Στο κεφάλαιο δύο γίνεται αναφορά σε ζητήματα ουσιαστικού Δικαίου και συγκεκριμένα στο Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο. Στο κεφάλαιο τρία γίνεται αναφορά στο ουσιαστικό δικονομικό Δίκαιο. Στο κεφάλαιο τέσσερα γίνεται αναφορά στο τμήμα του Δικονομικού Δικαίου, που σχετίζεται με τη διαδικασία επιβολής των δικαστικών αποφάσεων (εκτελεστών τίτλων άρθρο 904 κπολδ) , που δεν είναι άλλος από την αναγκαστική εκτέλεση όπως αυτή περιγράφεται στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στα άρθα 904επ. .Στο κεφάλαιο πέντε γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες, για το αντικείμενο της παρούσης εργασίας, αλλαγές που έλαβαν χώρα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά το διάστημα 2010-2016.Πάλι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις αλλαγές που έλαβαν χώρα στο τμήμα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στη δεύτερη ενότητα: Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από τα κεφάλαια έξι έως δεκατρία, γίνεται αρχικά ανάλυση των βασικών νομοθετημάτων που αφορούν τις διαδικασίες εξυγίανσης, ενώ σε δεύτερη φάση αναλύονται ορισμένα φαινόμενα που σχετίζονται με την αδυναμία πληρωμής. Στο κεφάλαιο έξι γίνεται αναφορά στον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών, ως διαδικασία αποτροπής της οριστικής αδυναμίας πληρωμής και μεθόδου αξιολόγησης του δανειολήπτη. Στο κεφάλαιο επτά αναλύεται η διαδικασία της πτώχευσης ως βασικό στοιχείο της εμπορικής ιδιότητας. Στο κεφάλαιο οκτώ αναλύεται ο νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη).Στα κεφάλαια εννέα εώς έντεκα γίνεται αναφορά σε expost ζητήματα της αδυναμίας πληρωμής, όπως είναι η αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης του βρισκόμενου σε αδυναμία πληρωμής οφειλέτη, το ζήτημα του debtoverhang και η εξέταση των ομάδων των οφειλετών σχετικά με το αν ανήκουν σε στατικό ή δυναμικό σύστημα. Στα κεφάλαια δώδεκα και δεκατρία γίνεται μια exante προσέγγιση του ζητήματος της αδυναμίας πληρωμής, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα συναφθεί μια σύμβαση, προδιαγράφουν την εξέλιξη της οφειλής (ενοχής όπως περιγράφεται στον αστικό κώδικα). Οι συνθήκες αυτές σε μια οργανωμένη και αυτοματοποιημένη αγορά καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τους γενικούς όρους συναλλαγών και από το νόμο προστασίας του καταναλωτή (2251/1994).
Λέξη κλειδί :Έλεγχος Συνταγματικότητας των νόμων
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Αναγκαστική Εκτέλεση
Αδυναμία πληρωμής
Code of Conduct
Νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη)
Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ)
Νόμος 2251\1994
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Athanasiou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf