ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κίνδυνος χώρας και η αποτελεσματικότητα μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής: η περίπτωση της Ευρωζώνης (2003-2013)
Εναλλακτικός τίτλος :Country risk and the effectiveness of monetary policy transmission mechanism: the case of the euro area (2003-2013)
Δημιουργός :Μοζάκης, Νικόλαος
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η κρίση χρέους που βίωσε η ευρωζώνη (2010-2013) έπληξε σοβαρά την οικονομική συνοχή της και άλλαξε ριζικά τα οικονομικά δεδομένα ιδίως στις χώρες της περιφέρειας. Η πιστοληπτική υποβάθμιση των χωρών του ευρωπαϊκού νότου και η μεγάλη τραπεζική κρίση στην Ιρλανδία δοκίμασαν την διεξαγωγή μιας ενιαίας και αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής, έφεραν πολλές χώρες στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και αύξησαν μεταξύ άλλων κινδύνων και τον κίνδυνο χώρας ο οποίος ερευνάται εκτενώς στην παρούσα διατριβή. Αναλυτικότερα, μελετάμε τον κίνδυνο χώρας ως έννοια, τους τρόπους με τους οποίους τον μετράμε, τους παράγοντες που τον προσδιορίζουν και πώς αυτός μεταδίδεται από το κράτος προς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Έπειτα προσδιορίζουμε τον βαθμό επίδρασής του στην ετερογενή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και τις επιπτώσεις αυτού τόσο στο κόστος δανεισμού του δημοσίου και των εγχώριων τραπεζών όσο και στο κόστος δανεισμού της πραγματικής οικονομίας. Συγκρίνοντας μεταξύ τους τις έρευνες των Arnold & Ewijk (2014) και Neri (2013), οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της κρίσης (χρηματοπιστωτική κρίση και κρίση χρέους) καθώς και τις περιόδους προ αυτής, συμπεραίνουμε πως ο κίνδυνος χώρας εμποδίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη και δη στις περιφερειακές χώρες. Εξασθενεί την πορεία σύγκλισης των επιτοκίων της πραγματικής οικονομίας έχοντας ως γνώμονα το επιτόκιο πολιτικής της Ε.Κ.Τ. αυξάνοντας το κόστος δανειοδότησης επιχειρήσεων – νοικοκυριών. Τέλος, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η επιρροή του κινδύνου χώρας ήταν ισχυρότερη στα καταθετικά επιτόκια (πέραν της μίας νυκτός) του ιδιωτικού τομέα ενώ όσον αφορά το κόστος χρηματοδότησης αυτό κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα για τις επιχειρήσεις σε σύγκριση με τα νοικοκυριά.
The sovereign debt crisis that euro area experienced (2010-2013), had a severe impact on its economic cohesion and radically changed the financial balance particularly in peripheral countries. The mass downgrade of creditworthiness in many countries of southern Europe and the big banking crisis in Ireland had put to the test the conduct of a uniform and efficient monetary policy, increased the risk of bankruptcy and among other risks the country risk that we extensively investigate in the current thesis. In particular, we study the country risk as a concept, the ways in which it can be measured, the possible determinants and the contagion between sovereign and domestic banking system. Next we discuss the extent to which country risk can contribute to an heterogeneous transmission of monetary policy, the impact on government’s and domestic banks’ borrowing costs as well as the borrowing cost of the real economy. Comparing the papers of Arnold & Ewijk (2014) and Neri (2013), which cover the whole period of financial turmoil (financial crisis & sovereign debt crisis) as well as the periods before crisis, we conclude that country risk has seriously distorted the smooth transmission of monetary policy in the euro area and especially in peripheral countries. In other words, we found that country risk weakens the process of interest rate convergence raising the borrowing cost of firms – households. Finally, the fact that the impact of country risk was stronger on private sector’s non-overnight deposits rates is striking and as regards firms’ funding costs, they moved to a higher level than that of households.
Λέξη κλειδί :Κρίση χρέους
Κίνδυνος χώρας
Ευρωζώνη
Νομισματική πολιτική
Σύγκλιση
Τραπεζικά επιτόκια λιανικής
Πραγματική οικονομία
Sovereign debt crisis
Country risk
Euro area
Monetary policy transmission
Convergence
Bank retail rates
Real economy
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mozakis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf