ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέτρηση και διαχείριση κινδύνου και αμοιβαία κεφάλαια
Δημιουργός :Μιχαηλίδης, Νικόλαος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Μέλος ερευνητικής ομάδας)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι επενδυτές στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σήμερα εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους τους οποίους καλούνται να διαχειριστούν. Έτσι η κατασκευή ενός αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου και η σωστή μέτρηση του κινδύνου είναι μια πρόκληση για αυτούς. Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σύγχρονη διαχείριση χαρτοφυλακίου και να παρουσιάσει τα εργαλεία μέτρησης του κινδύνου. Στη συνέχεια αναλύονται τα μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας καθώς και τα αμοιβαία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βασική ιδέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίων αναλύοντας τις έννοιες του κινδύνου, της απόδοσης, της διαφοροποίησης, το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών καθώς επίσης και το μοντέλο αντισταθμιστικής αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών. Ακόμα καταγράφονται τα είδη κινδύνου στα οποία δύναται να εκτεθεί ένας επενδυτής και μια επιχείρηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο η εργασία ασχολείται με τα εναλλακτικά μέτρα κινδύνου όπως το VaR, CVaR, CDaR, κ.α. πέρα από την κλασσική προσέγγιση mean-variance για την μέτρηση του κινδύνου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας όπως επίσης και οι επεκτάσεις του μοντέλου GARCH, VECH, BEKK, CCC, με τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Η αξιολόγηση των επενδύσεων στην σύγχρονη εποχή είναι δυσκολότερη και πιο πολύπλοκη για τους νέους επενδυτές. Έτσι ο μεμονωμένος επενδυτής αναζητά μια πιο εξειδικευμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Για τον λόγο αυτό στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Παραθέτονται ο ορισμός τους, τα διάφορα είδη τους και έπειτα αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Μέτρηση κινδύνου
Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας
Αμοιβαία κεφάλαια
Value at Risk (VaR)
Conditional Value-at-Risk (CvaR)
Conditional Drawdown-at-Risk (CDaR)
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Michailidis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf