ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων και ETFs της αγοράς των Η.Π.Α.
Δημιουργός :Ζερβός, Μιχαήλ
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :282σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της επίδοσης των Ανοικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Open Mutual Funds) και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Exchange Traded Funds, ETFs) τα οποία διαπραγματεύονται στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2011 ως 31/12/2015.Αρχικά παρουσιάζεται η εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κάνοντας μια ιστορική αναδρομή από το πρώτο που δημιουργήθηκε ως σήμερα. Στη συνέχεια, παρατίθενται συνοπτικά, ορισμένα στοιχεία τα οποία αφορούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τα ETFs για τη διεθνή αγορά μέσα στην οποία αυτά λειτουργούν και αναλύονται θεωρητικά. Στα επόμενα κεφάλαια, γίνεται αναφορά στον τρόπο υπολογισμού της απόδοσης και στις μεθόδους εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου μιας επένδυσης ή ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Ύστερα, περιγράφεται συνοπτικά η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου και το μοντέλο του Markowitz. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι πλέον αποδεκτές, από τη διεθνή βιβλιογραφία, μέθοδοι αξιολόγησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τέλος, στο εμπειρικό μέρος της διπλωματικής αυτής εργασίας και με βάση τα Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha και Treynor – Mazuy Market Timing Model, επιχειρείται η αξιολόγηση και η κατάταξη 30 Ανοικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και 30 Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία διαπραγματεύονται στην αγορά των Η.Π.Α. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης βγαίνουν ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα για τη συνολική αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για την περίοδο αυτή.
Λέξη κλειδί :Ανοικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
Open Mutual Funds
Exchange Traded Funds
ΗΠΑ
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Μοντέλο Markowitz
Ημερομηνία :10-10-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zervos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf