ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις & εξαγορές και Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Δημιουργός :Κατσαφάδος, Απόστολος
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική αφενός εξετάζονται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, και αφετέρου αναλύεται η δομή, η συμπεριφορά και η ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ως ένα βαθμό γίνεται προσπάθεια να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι Σ&Ε . Αρχικά γίνεται θεωρητική-νομική εξακρίβωση. Στη συνέχεια μοντελοποιούνται σε οικονομικά υποδείγματα με διάφορες υποθέσεις . Γίνεται ειδική μνεία στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι Σ&Ε στις επιχειρήσεις και φυσικά εξακριβώνεται αν αυτές είναι ωφέλιμες προς την κοινωνία και κάτω υπό ποιες συνθήκες. Η αρμόδια επιτροπή, η επιτροπή ανταγωνισμού, οφείλει να είναι αμύντορας του ανταγωνισμού και δεν πρέπει να τον αφήνει αβίγλιστο σε Σ&Ε που είναι δαμόκλειες προς αυτόν. Τέλος ,σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται μια θεωρία για τα κύματα συγχωνεύσεων και παράλληλα δίνονται στοιχεία για τις σημαντικότερες συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, έχουμε ιστορική αναδρομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μνημονεύοντας τα σημαντικά γεγονότα που άξιζαν αναφορά. Έπειτα, ακολουθεί βολιδοσκόπηση της κρίσης στην Ελλάδα. Εξετάζεται η δομή του τραπεζικού συστήματος ,οι νοοτροπίες και οι στρατηγικές των τραπεζών που έπαιξαν το ρόλο τους για την μεταφορά της κρίσης από το εξωτερικό. Φυσικά ,γίνεται προσπάθεια αποκρυστάλλωσης σημαντικών τραπεζικών γεγονότων που ήταν απόρροια της κρίσης, όπως το κούρεμα(PSI) και οι ανακεφαλαιοποιήσεις (recapitalization).Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε 4 ερευνητικές προσπάθειες. Πρώτον , επιχειρείται αξιολόγηση των βασικών ελληνικών τραπεζών, με τη βοήθεια χρηματοοικονομικών δεικτών, με βάση την μέθοδο PROMETHEE. Δεύτερον, γίνεται αξιολόγηση των συστημικών ελληνικών τραπεζών με την μέθοδο DEA ,και παράλληλα διεξάγονται πειράματα προσομοιώσεων συγχωνεύσεων των ελληνικών τραπεζών. Τρίτον, εκτιμήθηκε οικονομετρικά με πάνελ η μεταβλητή συγχωνεύσεις πέρα από τα σύνορα για τις 9 βασικές χώρες της ευρωζώνης. Αυτή είναι η σημαντικότερη ερευνητική προσπάθεια γιατί αναδεικνύει τους παράγοντες που μπορούν να φέρουν επενδύσεις στη χώρα μας διαμέσου Σ&Ε ,καταπολεμώντας την ανεργία που μαστίζει. Τέταρτον, γίνεται μελέτη της αντίδρασης των τραπεζικών μετοχών στο άκουσμα της συγχώνευσης μιας τράπεζας με μια άλλη τράπεζα. Εξετάζονται τέσσερις πραγματικές υποθέσεις συγχωνεύσεων ελληνικών τραπεζών .Εφαρμόζεται η προσέγγιση CAR και στην τελική διαχωρίζονται τα αποτελέσματα μεταξύ τραπεζών που ήταν στόχοι και τραπεζών που ήταν αγοράστριες.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
PROMETHEE
DEA
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsafados_2016.pdf

Τύπος: application/pdf