PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Το πληροφοριακό περιεχόμενο των ζημιών
Creator :Χάντρι, Ελόνα
Contributor :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :48σ.
Language :el
Abstract :Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στην πληροφοριακή ή μη ικανότητά των κερδών έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί τα κέρδη να διαθέτουν ένα πληροφοριακό περιεχόμενο ωστόσο όμως διαφαίνεται ότι διαθέτουν τη δυνατότητα να εξηγούν μόνο ένα μικρό κλάσμα της συνολικής διακύμανσης των αποδόσεων. Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες για την αδύναμη σχέση που υπάρχει μεταξύ των κερδών και των αποδόσεων.Η αδύναμη αυτή σχέση οφείλεται και στη μη επαρκή ικανότητα των κέδρων να ενσωματώνουν τις αλλαγές που προκύπτουν από διάφορα οικονομικά γεγονότα και επομένως δεν μπορούν να προσαρμόζονται στις εναλλαγές που παρουσιάζουν οι τιμές των μετοχών. Παράλληλα έχει αποδειχτεί ότι η ισχύουσα σχέση κερδών-απόδοσης υφίσταται λόγο της ύπαρξης μεταβατικών στοιχείων στα κέρδη με μηδαμινή αξία. Οι προτεινόμενες βελτιώσεις στη μέτρηση των κερδών (π.χ. κατάργηση των μεταβατικών στοιχείων ή βελτίωση των προδιαγραφών του μέτρου κερδών) οδηγούν ωστόσο σε συντελεστή απόκρισης των αποδοχών που εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από την προβλεπόμενη αξία και στην επεξηγηματική ισχύ των ετήσιων αποδοχών όσον αφορά την ετήσια βάση. Οι αποδόσεις παραμένουν αρκετά αδύναμες.Οι ζημίες συχνά θεωρούνται ως προσωρινές από τους επενδυτές, δεδομένου ότι οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να ρευστοποιήσουν την επιχείρηση ανά πάσα στιγμή αντί να υποφέρουν από αόριστες ζημιές. Η υπόθεση αυτή συνεπάγεται ότι οι ζημίες συνδέονται λιγότερο με τις αποδόσεις από τα κέρδη. Παράλληλα οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα αγοράς των μελλοντικών ταμειακών ροών της επιχείρησης με την πώληση των μετοχών σε τιμή που επικρατή στην αγορά, τιμή ανάλογη με την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.Στην ανάλυση μας υποθέτουμε ότι οι ταμειακές ροές της επιχείρησης ταυτίζονται με τα κέρδη της και θεωρούμε ότι το κόστος άσκησης του δικαιώματος εκκαθάρισης που διαθέτουν οι μέτοχοι είναι μηδέν. Με την υπόθεση αυτή οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης είναι υψηλότερη από την παρούσα αξία των αναμενόμενων κερδών και της αξίας εκκαθάρισης. Ως αξία εκκαθάρισης ορίζουμε τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης μειωμένη κατά τις υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η υπόθεση της ταύτισης των ταμειακών ροών με τα κέρδη της επιχείρησης δεν επηρεάζει τη διαδικασία δημιουργίας κερδών από τη λειτουργία της επιχείρησης.Η ενσωμάτωση στην ανάλυση μας καθώς και στον υπολογισμό του συντελεστή απόκρισης των αποδοχών και τη παράλληλη συσχέτισή τους με την απόδοση, περιπτώσεων που παρουσιάζουν ζημίες μπορεί να επηρεάσει επιβραδυντικά τα υφιστάμενα μέτρα. Παράλληλα, πιθανές διακυμάνσεις που μπορεί να υπάρχουν στις επιπτώσεις που παρουσιάζουν οι ζημίες στις διάφορες επιχειρήσεις και σε συνδυασμό με τη πάροδο του χρόνου, αυτές οι διακυμάνσεις συμβάλουν στο να επηρεάσουν τόσο τη δια τομεακή όσο και την διαχρονική μεταβολή του συντελεστή απόκρισης απόδοσης - αποδοχών. Η ύπαρξη ζημιών αντιπροσωπεύουν μόνο μια από τις περιπτώσεις μιας γενικότερης κατάστασης στην οποία το σήμα που εκπέμπουν τα κέρδη παρουσιάζουν μελλοντικά κέρδη, αρκετά χαμηλά αλλά θετικά, τα οποία συμβάλλουν στο να θεωρηθεί ελκυστική η επιλογή της εκκαθάρισης μια επιχείρησης. Σε ανάλογες περιπτώσεις με αυτήν, η αξιολόγηση των επενδυτών δεν θεωρείται ιδιαίτερα αυστηρή. Η αξιολόγηση βασίζεται στα αναφερόμενα κέρδη της επιχείρησης και συμβάλλει σε μια αδύναμη συσχέτιση μεταξύ απόδοσης-αποδοχών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση περιπτώσεων όπου τα κέρδη είναι ιδιαίτερα χαμηλά και αναμένεται η διατήρηση της κατάστασης αυτής. Καθώς επίσης και ανταπόκριση της αγοράς σε περίπτωση επιλογής εκκαθάρισης.Βασικό σημείο αναφοράς της εργασίας αυτής αποτελεί η εκτίμηση της επίδρασης των περιπτώσεων ζημιών στη σχέση απόδοσης-αποδοχών παράλληλα με την επιρροή που παρουσιάζει στη δια τομεακή και στη διαχρονική διακύμανση. Η Hayn (1995) διερεύνησε τις πληροφορίες που περιλάμβαναν οι ζημίες. Η μελέτη της παρακινήθηκε από την ανησυχία ότι η χαμηλή ερμηνευτική δύναμη των μοντέλων αποδόσεων-κερδών μετοχών θα μπορούσε να οφείλεται εν μέρει στην συμπερίληψη ζημιών στην εκτίμηση της σχέσης. Τα στοιχεία της μελέτης της έδειξαν ότι οι αποδόσεις των μετοχών είχαν χαμηλότερη ανταπόκριση στις ζημίες σε σχέση με τα κέρδη και ότι η συμπερίληψη των ζημιών στο δείγμα είχε μειώσει τον συνολικό συντελεστή κλίσης για τα κέρδη. Κατέδειξε ότι ο χαμηλότερος συντελεστής ανταπόκρισης στις αποδοχές (ERC) για τις ζημίες οφειλόταν στην ύπαρξη σιωπηρής επιλογής που κατείχαν οι μέτοχοι για την εκκαθάριση της επιχείρησης. Στην ανάλυσή της η Hayn έδωσε έμφαση και στην ανάλυση περαιτέρω επιδράσεων των ζημιών και σε άλλα φαινόμενα όπως είναι η αύξηση της δύναμης της σχέσης απόδοσης- αποδοχών καθώς αυξάνεται η περίοδος σώρευσης.Τα αποτελέσματα της έρευνας της παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατέδειξε ότι οι κινήσεις των τιμών των μετοχών συνδέονται άρρηκτα με τα τρέχοντα κέρδη της περιόδου στην περίπτωση που λαμβάνουμε υπόψη μόνο τα κερδοφόρα χρόνια σταθερότητας. Εναλλακτικά στη περίπτωση της εξαίρεσης των περιπτώσεων ζημιών αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον διπλασιασμό σχεδόν τόσο του συντελεστή απόκρισης των αποδοχών όσο και της επεξηγηματικής ικανότητας των ετήσιων αποδοχών σε σχέση με τις σύγχρονες αποδόσεις.
Subject :Πληροφοριακό περιεχόμενο
Ζημία
Κέρδος
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Περιγραφική στατιστική
Αξία εκκαθάρισης
Date :31-12-2017
Licence :

File: Xantri_2017.pdf

Type: application/pdf