ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αποτίμηση της αγοράς για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Δημιουργός :Μικελοπούλου, Σοφία
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το κείμενο εξετάζει την αξιολόγηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων μιας οντότητας από την πλευρά της αγοράς κεφαλαίου. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα εταιρειών τριών Ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία) , συλλέγοντας τα δεδομένα σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές και ένα υπόδειγμα που απεικονίζει τη γραμμική συσχέτιση της Χρηματιστηριακής τιμής των κοινών μετοχών της εταιρείας με τις λογιστικές αξίες των άυλων, των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των κερδών χρήσης που εμφανίζονται στις καταστάσεις καταλήξαμε σε συμφωνία ,στην πλειονότητα των περιπτώσεων, με τα συμπεράσματα προηγούμενων ερευνητών στο ότι η αποτίμηση της αγοράς συνδέεται θετικά με τη λογιστική αξία των άυλων παγίων και η επιρροή που της ασκούν θεωρείται ουσιώδης. Παρόλα αυτά, τα κέρδη της χρήσης φαίνεται να αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν την τιμή των μετοχών στην αγορά.
Λέξη κλειδί :Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αγορά κεφαλαίου
Τιμή μετοχών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ημερομηνία :31-10-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mikelopoulou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf