ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες διακράτησης εταιρικών χρηματικών διαθεσίμων στις ΗΠΑ
Δημιουργός :Χουσιαδά, Βάγια-Γεωργία
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το κατάλληλο επίπεδο των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί μία επιχείρηση είναι σημαντικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργεία της. Ιδιαίτερα εταιρικά χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος, οι επενδυτικές πρακτικές, η διανομή των μερισμάτων, η εσωτερική οργάνωση και η λήψη αποφάσεων σε σχέση με την άντληση εξωτερικών κεφαλαίων, αλλά και ευρύτεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργεία της επιχείρησης όπως το νομοθετικό πλαίσιο, η πιθανότητα χρεοκοπίας και η δύναμη του τραπεζικού κλάδου ασκούν σημαντική επίδραση στο ύψος των ρευστών διαθεσίμων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ερμηνεύονται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική βιβλιογραφία μέσω των θεωριών της αντιστάθμισης (trade off theory) και της ιεράρχησης (pecking order theory), καθώς και από τη θεωρία αντιπροσώπευσης (agency theory). Επίσης σχετίζονται με συγκεκριμένα κίνητρα που ωθούν στη συγκέντρωση περισσότερων μετρητών.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, των επιδράσεων των προσδιοριστικών παραγόντων της παρακράτησης εταιρικών χρηματικών διαθεσίμων στη μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων των επιχειρήσεων. Η περίοδος που εξετάζεται είναι από το 2010 έως και το 2016, έτσι ώστε να εξάγουμε εκτιμήσεις για τα έτη που ακολουθούν μετά την περίοδο της κρίσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εκτιμήθηκαν γραμμικά υποδείγματα χρηματικών διαθεσίμων των επιχειρήσεων (τυχαίων και σταθερών επιδράσεων) με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, καθώς και με την εφικτή γενικευμένη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (FGLS). Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αφορά, κατόπιν συγκεκριμένων κριτηρίων που τέθηκαν, 45 Αμερικάνικες εταιρίες από το δείκτη S&P 500.Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι οι μεταβλητές της μόχλευσης, της πληρωμής των μερισμάτων και της ρευστότητας ασκούν αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στα χρηματικά διαθέσιμα που διακρατούνται από τις επιχειρήσεις. Η επίδραση αυτή είναι αναμενόμενη και συμφωνεί με τις θεωρίες αντιστάθμισης και ιεράρχησης. Επιπλέον η μεταβλητή της ρευστότητας σχετίζεται αρνητικά με το ύψος των ρευστών διαθεσίμων. Το αποτέλεσμα για αυτή τη μεταβλητή είναι αναμενόμενο, στατιστικά σημαντικό και συμφωνεί με τη θεωρία αντιστάθμισης. Επίσης, τα αποτελέσματα σχετικά με τη μεταβλητή της κερδοφορίας δείχνουν ότι υπάρχει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ κερδοφορίας και μετρητών. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, προέκυψε αρνητική και μη στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Το αποτέλεσμα είναι αμφιλεγόμενο, εφόσον κάποιες θεωρίες υποστηρίζουν τη θετική επίδραση που ασκεί στο επίπεδο των εταιρικών χρηματικών διαθεσίμων και κάποιες άλλες όχι.
Λέξη κλειδί :Χρηματικά διαθέσιμα
Επιχειρήσεις
Κίνητρα
ΗΠΑ
Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xousiada_2017.pdf

Τύπος: application/pdf