ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων με τον εναλλακτικό τρόπο για τις ναυτιλιακές εταιρείες του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης κατά τα ετη 2008-2016
Δημιουργός :Ανδρικόπουλος, Δημήτριος
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε ένα δείγμα ναυτιλιακών επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης αντίστοιχα, με έτη αναφοράς το 2008 έως το 2016. Έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί από πολλούς επιστήμονες και ερευνητές για την εκτίμηση αυτού του δείκτη ο οποίος μπορεί να υπολογιστεί με δύο μεθόδους, οι οποίες θα περιγραφούν αναλυτικά στα ακόλουθα κεφάλαια, με πολλούς να εστιάζουν στη μία μέθοδο και πολλούς στην εναλλακτική της προσέγγιση, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία αυτού του δείκτη που εξετάζει το ποσοστό κέρδους που παράγεται σε κάθε έτος. Η έρευνα αυτή, μέσω των απαραίτητων δεδομένων και της κατάλληλης επεξεργασίας τους με τη βοήθεια της εμπειρικής ανάλυσης, εκτιμά το δείκτη αυτόν σε κάθε χρονική περίοδο και αναδεικνύει την ύπαρξη της σχέσης που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και των δύο αποδοτικοτήτων λειτουργικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, δηλαδή της αποδοτικότητας επιχειρηματικών κεφαλαίων και του γινομένου της χρηματοοικονομικής μόχλευσης και του spread αντίστοιχα και του πόσο επηρεάζουν αυτόν τον δείκτη, που είναι ένα από τα βασικά ζητήματα της συγκεκριμένης μελέτης, για το σύνολο των δύο χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επίσης, εντοπίζει την ύπαρξη της σχέσης ανάμεσα στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων ή των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης και των δύο δεικτών του περιθωρίου κέρδους και της κυκλοφοριακής ταχύτητας των στοιχείων του ενεργητικού, ως δύο σημαντικών παραμέτρων για την εξέταση του βαθμού επίδρασης που έχουν σε αυτόν τον δείκτη. Ο βαθμός επίδρασης αυτών των δεικτών θα καθοριστεί από τα αποτελέσματα των δύο παλινδρομήσεων, την σημαντικότητα των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών που προσδιορίζει την επίδραση τους στους δείκτες αυτούς και το βαθμό που ερμηνεύονται οι δύο κύριες δείκτες των δύο μοντέλων αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα από την εμπειρική ανάλυση επαρκούν για να εκτιμηθεί ένας ενιαίος δείκτης για το σύνολο των δύο χωρών, αλλά και να ληφθούν υπόψη οι περίοδοι κρίσης αλλά κι ανάπτυξης που είναι πιθανή η ύπαρξη τους στα πλαίσια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, ο δείκτης που εξετάζει την κερδοφορία, επηρεάζεται κατά μεγάλο βαθμό από την αποδοτικότητα των μη λειτουργικών δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης, που είναι το γινόμενο της χρηματοοικονομικής μόχλευσης και του spread.
Λέξη κλειδί :Αποδοτικότητα
Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Χρηματοοικονομική μόχλευση
Ίδια κεφάλαια
Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Ημερομηνία :27-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Andrikopoulos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf