ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρήση παραγώγων και χαρακτηριστικά των τραπεζών
Δημιουργός :Χαρόβας, Χρήστος
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διεθνοποίηση των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών αποτελούν το κατάλληλο περιβάλλον για τη ραγδαία ανάπτυξη των παραγώγων προϊόντων τα οποία διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να αναδειχθεί τόσο η σημαντικότητα των χρηματοοικονομικών παραγώγων όσο και οι κίνδυνοι που απορρέουν από την αλόγιστη χρήση τους. Με οδηγό αυτό το στόχο η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τα είδη των παραγώγων, τα οφέλη και τους κινδύνους από τη χρήση τους, καθώς και το ρόλο τους στις χρηματοοικονομικές κρίσεις. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε πως το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού οργανισμού επηρεάζει το μέγεθος χρήσης των παραγώγων συνολικά και την χρήση των παραγώγων εμπορευμάτων, των παραγώγων επιτοκίου, των παραγώγων equity και των πιστωτικών παραγώγων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέγεθος των τραπεζών αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα για όλες τις κατηγορίες παραγώγων, πέρα από τα πιστωτικά παράγωγα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι bank holding companies που συμμετέχουν στο δείγμα χρησιμοποιούν περιορισμένο μέγεθος των πιστωτικών παραγώγων και αυτό αποτελεί και περιορισμό για την ερευνά μας.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομικά παράγωγα
Τράπεζες
Πιστωτικά παράγωγα
Κίνδυνοι
Bank holding companies
Ημερομηνία :31-12-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xarovas_2017.pdf

Τύπος: application/pdf