ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της τροποποιημένης ελεγκτικής γνώμης στη διαθεσιμότητα της πίστωσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Δημιουργός :Σταθόπουλος, Βασίλειος
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη της σημασίας των πιστοποιητικών των Ορκωτών Ελεγκτών στις Οικονομικές Καταστάσεις των εταιρειών τόσο μέσω της θεωρητικής ανάλυσης όλων των σχετικών εννοιών, όσο και μέσω της ποιοτικής ανάλυσης δημοσιευμένων πιστοποιητικών από επιχειρήσεις που στη δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο αναλύεται η σημασία της ελεγκτικής μέσω της ιστορικής ανασκόπησης αλλά και την περιγραφή της ισχύουσας κατάστασης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο κατάρτισης των πιστοποιητικών ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται αρθρογραφική ανασκόπηση σχετικά με τον τρόπο που επηρεάζει η τροποποιημένη γνώμη των ελεγκτών τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε, όπου αναλύονται και τα ερευνητικά δεδομένα. Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται παρουσίαση των ερευνητικών συμπερασμάτων. Τέλος, γίνεται παράθεση των τελικών συμπερασμάτων από το σύνολο της μελέτης, εκ των οποίων το βασικότερο είναι ότι η τροποποιημένη γνώμη των ελεγκτών δεν επηρεάζει την εικόνα χρηματοδότησής τους.
Λέξη κλειδί :Οικονομικές καταστάσεις
Εσωτερικός έλεγχος
Εξωτερικός έλεγχος
Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών
Ελεγκτική
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stathopoulos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf