ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομετρική ανάλυση της αγοράς πετρελαίου: πρόβλεψη τιμών και μεταβλητότητας
Εναλλακτικός τίτλος :Econometric analysis for oil market: price and volatility forecasting
Δημιουργός :Κοττάς, Παντελής
Συντελεστής :Δημέλη, Σοφία (Επιβλέπων καθηγητής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :94 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5944
Περίληψη :Στην εργασία αυτή, αναλύονται οι τεχνικές εκείνες που οδηγούν στην πρόβλεψη των τιμών του πετρελαίου, καθώς και στην πρόβλεψη της μεταβλητότητάς τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι σχέσεις που συνδέουν τις τιμές του μαύρου χρυσού με διάφορες μακροοικονομικές μεταβλητές στο μακροχρόνιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται οι σειρές του ΑΕΠ (GDP), του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) και του φυσικού αερίου (CONS). Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται μια προσπάθεια να συνοψιστούν όλες εκείνες οι πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να έρθει ο αναγνώστης σε επαφή με την αγορά πετρελαίου. Αρχικά παρουσιάζεται η πορεία του πετρελαίου και των τιμών του ιστορικά και αναλύεται η σχέση που συνδέει την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας με τις μεταβολές στις τιμές του μαύρου χρυσού. Όλα τα δεδομένα των μεγεθών που χρησιμοποιούνται στην οικονομετρική ανάλυση έχουν ληφθεί από τη βάση δεδομένων Thomson Reuters. Το κεφάλαιο 1 κλείνει με την παρουσίαση των δέκα μεγαλύτερων πετρελαιο-βιομηχανιών στον κόσμο. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι μελέτες ερευνητών ανά τον κόσμο πάνω στα οικονομετρικά θέματα που θα εξετάσει η παρούσα εργασία. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία της σειράς OIL και γίνονται έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας όλων των σειρών που θα χρησιμοποιηθούν στην οικονομετρική ανάλυση. Τα στοιχεία των σειρών που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού ήταν τριμηνιαία. Εν συνεχεία με τη βοήθεια της μεθοδολογίας των Box-Jenkins εκτιμάται το καταλληλότερο υπόδειγμα που παρουσιάζει την καλύτερη προσαρμοστικότητα στα δεδομένα της σειράς του πετρελαίου και μέσω αυτού προχωρούμε σε πρόβλεψη των τιμών της σειράς. Ακολούθως, στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια απόπειρα να βρεθεί η σχέση που συνδέει τις τιμές του πετρελαίου με διάφορους οικονομικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της VAR ανάλυσης εξετάστηκε αν υπάρχει καποιου είδους αιτιότητα μεταξύ της μεταβλητής του πετρελαίου (OIL) και των μεταβλητών GDP, CPI, PPI και CONS για την αγορά της Αμερικής. Επιπλέον, στις 2 πρώτες ενότητες του πέμπτου κεφαλαίου παρουσιάζεται η σειρά SPOT του πετρελαίου, η οποία περιέχει μηνιαίες spot τιμές της κλίμακας WTI, και ταυτοποιείται το κατάλληλο ARIMA μοντέλο μέσω της Box-Jenkins διαδικασίας. Τέλος, με τη χρήση GARCH υποδειγμάτων, μελετάται και εξακριβώνεται το καταλληλότερο μοντέλο για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας της σειράς του πετρελαίου και παρουσιάζονται τα στατιστιστικά δεδομένα της πρόβλεψης των τιμών και της μεταβλητότητάς τους.
In this paper, we analyse the techniques that lead to the prediction of oil prices, as well as to the prediction of their volatility. In addition, relations linking the prices of “black gold” with various macroeconomic variables are presented at the long-term level. More specifically, the series of GDP, CPI, Producer Price Index (PPI) and Natural Gas (CONS) are presented and analysed. In the first chapter of the study an attempt to summarize all the information, that is needed to bring the reader into contact with the oil market, is made. Initially, the history of oil and its prices is presented and the relationship between a country's economic development and the changes in the prices of black gold is analyzed. All data of variables used in econometric analysis have been obtained from the Thomson Reuters database. Chapter 1 closes with the presentation of the world's ten largest oil industries. Chapter 2 presents researchers' studies around the world on the econometric issues that this paper will look at. Chapter 3 presents the elements of the OIL series and tests the unit root of all data which are used in econometric analysis. The data that used to achieve the above purpose were quarterly. Then, using Box-Jenkins' methodology, the most appropriate model with the best adaptability to the oil series data is evaluated, and through it we predict the values of the series. Subsequently, chapter 4 attempts to find the relationship that links oil prices with various economic factors. More specifically, with the help of the VAR analysis, there was an examination of whether there is some kind of causality between the OIL and the GDP, CPI, PPI and CONS variables for the US market.In addition, in the first two chapters of the fifth chapter we present the oil SPOT series, which contains monthly spot values of the WTI scale, and the appropriate ARIMA model is identified through the Box-Jenkins process. Finally, using GARCH models, the most appropriate model for forecasting the oil series volatility is studied and verified, and the statistical data of the prediction of the values and their variability are presented.
Λέξη κλειδί :Οικονομετρία
Πρόβλεψη
Πετρέλαιο
Μεταβλητότητα
Econometrics
Oil market
Volatility
Forecasting
Garch models
Διαθέσιμο από :2018-03-09 19:29:22
Ημερομηνία έκδοσης :03/09/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-03-09 19:29:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kottas_2018.pdf

Τύπος: application/pdf