ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προβλεπτική ικανότητα και επίδραση της μόχλευσης στην κερδοφορία
Δημιουργός :Καραγιάννης, Ιωάννης
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εμπειρική μελέτη πάνω στην επίδραση των μοχλεύσεων. Σκοπός της είναι μέσα από την λογιστική πληροφόρηση που παρέχεται από τις οικονομικές καταστάσεις και οι οποίες είναι σύμφωνες με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, να προσεγγίσει στατιστικά την σχέση των μοχλεύσεων με την κερδοφορία, και κυρίως να μελετήσει εάν η επίδραση τους είναι διαχρονική-μόνιμη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράγοντες εκτίμησης της μελλοντικής κερδοφορίας σε ένα προβλεπτικό μοντέλο. Σε δείγμα μη-χρηματοοικονομικων επιχειρήσεων, τριών χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης που ανήκουν και στην νομισματική ένωση της ηπείρου, και για διάστημα δέκα ετών (2006-2016), εξετάζεται η επίδραση και η προβλεπτική ικανότητα της μόχλευση που προκύπτει τόσο από τις χρηματοοικονομικές όσο και από τις λειτουργικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, και παρόλο που και για τις τρείς χώρες βρίσκουμε πως η μελλοντική απόδοση των κοινών μετοχικών κεφαλαίων συσχετίζεται θετικά με την επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, μόνο στην περίπτωση της Φιλανδίας μπορεί να αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα. Για την Γερμανία η απόδοση κεφαλαίων του προηγουμένου έτους μπορεί να αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα ενώ για την Ολλανδία η παρούσα ανάλυση δεν μπορεί να προσδώσει σε κανένα στοιχειό κάποια προβλεπτική αξία.
Λέξη κλειδί :Μόχλευση
Κερδοφορία
Φιλανδία
Γερμανία
Ολλανδία
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karagiannis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf