ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέτρα νομισματικής πολιτικής και η ισοτιμία του ευρώ
Δημιουργός :Ρεβενιώτης, Σπύρος
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στις νομισματικές πολιτικές που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την χρονολογική περίοδο 2001-2016 καθώς και την μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου με το ευρώ. Για το σκοπό αυτό, έχει πραγματοποιηθεί μια συνολική ανάλυση των ετήσιων εκθέσεων της ΕΚΤ, μέσω των οποίων έχουν συλλεχθεί τα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά γεγονότα κάθε χρονιάς καθώς και οι νομισματικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Απώτερος σκοπός της μελέτης των παραπάνω στοιχείων, αποτελεί η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ διαμορφώνει την στρατηγική νομισματικής πολιτικής και πως τούτη δύναται να επηρεάσει την συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ. Εν συνεχεία, καταγράφεται ένα ευρύτερο πλαίσιο των βασικών θεωριών και υποδειγμάτων με τις οποίες εξηγούνται και διαμορφώνονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, με έμφαση στην ισοτιμία δολαρίου/ευρώ. Οι επιμέρους θεωρίες και τα υποδείγματα προσδιορισμού, όπως αυτά διατυπώνονται στην σύγχρονη βιβλιογραφία, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τις συμπεριφορές της ισοτιμίας του δολαρίου με το ευρώ και προσφέρουν την βάση για την κατανόηση των μακροοικονομικών παραγόντων που τις επηρεάζουν. Σημαντική θεωρείται και η ανάλυση που παρουσιάζει το σύνολο των μη τυποποιημένων μέτρων που χρησιμοποιείσαι η ΕΚΤ κατά την άσκηση νομισματικής πολιτικής την περίοδο 2009-2015 στην προσπάθειά της για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής οικονομίας και την συνέχιση της παροχής ρευστότητας προς στο Ευρωσύστημα.Τέλος, πραγματοποιείται εμπειρική εργασία, βάση της οποίας εξετάζεται η ικανότητα των θεμελιωδών μεγεθών του πληθωρισμού, της ανεργίας και των μεταβολών του βασικού επιτοκίου των κεντρικών τραπεζών των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης, να περιγράψουν την ποσοστιαία μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ κατά τις χρονικές περιόδους 1999-2017 και 2009-2016.
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Ευρώ
Συναλλαγματική ισοτιμία
Ισοτιμία ευρώ-δολαρίου
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Reveniotis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf