ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξία σε κίνδυνο και αναμενόμενες μετοχικές αποδόσεις
Δημιουργός :Προβατάς, Αλέξανδρος-Μάριος
Συντελεστής :Ρομπόλης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνηθεί η ικανότητα της Αξίας σε Κίνδυνο (VaR) να ερμηνεύσει τις αποδόσεις μετοχικών τίτλων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το σύνολο των μετοχικών τίτλων που υπάγονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από το 1973 έως το 2017. Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρή θετική σχέσης μεταξύ της Αξίας σε Κίνδυνο και των μετοχικών αποδόσεων, κάτι που συνεπάγεται ότι όσο περισσότερο ένας μετοχικός τίτλος πλησιάζει τη μέγιστη ζημία του, τόσο η αναμενόμενη απόδοσή του αυξάνει. Η μέση διαφορά των αποδόσεων ανάμεσα σε χαρτοφυλάκια με το πλέον υψηλό και χαμηλό VaR, κυμαίνεται περίπου στο 2,2% σε μηνιαία βάση. Η θετική αυτή απόδοση φαίνεται να μην μπορεί να ερμηνευτεί από τους γνωστούς, στην βιβλιογραφία, παράγοντες κινδύνου των υποδειγμάτων των Fama – French (1993) και Carhart (1997).Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Fama – Macbeth (1973),ερευνάται η σχέση μεταξύ των υπέρ – αποδόσεων, της κεφαλαιοποίησης, του λόγου χρηματιστηριακής προς λογιστική αξία, του συστηματικού κινδύνου βήτα και του VaR. Τα αποτελέσματά μας, αναδεικνύουν την ύπαρξη θετικής σχέσης του βήτα και των αποδόσεων, όταν χρησιμοποιηθεί σε μεμονωμένη βάση. Από την άλλη πλευρά, η κεφαλαιοποίηση και ο λόγος χρηματιστηριακής προς λογιστική αξία κατέχουν αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση με τη διαστρωματική μεταβολή των υπέρ – αποδόσεων. Τέλος, αναγνωρίζεται η στατιστικά σημαντική ικανότητα του μεγέθους VaR να ερμηνεύσει τη διαστρωματική μεταβολή των υπέρ – αποδόσεων των μετοχικών τίτλων.
Λέξη κλειδί :Αξία σε κίνδυνο
Χαρτοφυλάκιο
Απόδοση μετοχών
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Value at Risk (VaR)
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Provatas_2017.pdf

Τύπος: application/pdf