ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και του προβλήματος χρέους στον ξενοδοχειακό κλάδο
Δημιουργός :Κατσούλας, Ιωάννης
Συντελεστής :Παγκράτης, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Σακελλάρης, Πλούταρχος (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εξεύρεση της κατάλληλης διάρθρωσης των βραχυπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και πηγών χρηματοδότησης του Ομίλου Κυπριώτη, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς προβλήματα στις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Ο Όμιλος Κυπριώτη (εφεξής «η Εταιρία») αντιμετωπίζει μείζον πρόβλημα υψηλότατου βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου δανεισμού (κυρίως τραπεζικού). Ο βραχυχρόνιος τραπεζικός δανεισμός αποτελεί σημαντικότατο επιμέρους στοιχείο του Κεφαλαίου Κίνησης, ωστόσο, η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί στην ανάλυση του τρόπου εκτίμησης των υπολοίπων στοιχείων που συνθέτουν το Κεφάλαιο Κίνησης, όπως είναι τα Αποθέματα, οι Απαιτήσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα, οι εμπορικές υποχρεώσεις κ.λπ. Η εργασία παρουσιάζει αρχικά κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία, και στο κύριο μέρος ακολουθεί μια συγκριτική ανάλυση κάποιων πολύ σημαντικών αριθμοδεικτών που αφορούν τις επιχειρήσεις του κλάδου για την περίοδο 2011-2015, και την Εταιρία για το έτος 2015. Στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση των προβλέψεων των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών. Στο τέλος, θα γίνει αναλυτική επεξήγηση του Κεφαλαίου Κίνησης και της σημασίας του στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και ακριβής απεικόνιση της σταδιακής εξέλιξης του Κεφαλαίου Κίνησης της Εταιρίας για την περίοδο 2016-2021.
The pursuit of the proper short-term assets and liabilities structure of Kypriotis Group of Hotels constitutes the scope of this dissertation. Kypriotis Group faces major Debt Overhang Problem (especially banking borrowing). Short-term banking liabilities form important component of Working Capital, however, this dissertation focus on the forecast of all the other components of Working Capital like Inventories, Cash and Cash equivalents, accounts receivable, accounts payable etc.At first, it is presented some introductory information with regards to Kypriotis Group, and then it follows a comparative analysis of some significant financial indicators regarding the Group and the Sector Firms, for the period 2011 – 2015. Afterwards, it is presented the prediction analysis of Balance Sheet, P&L and Cash Flow Statements of the Group for the period from 2016 to 2021. At the end, there will be a detailed elaboration of Working Capital significance for the Firms, and a precise representation of the gradual development of Group’s Working Capital for the period 2016 – 2021.
Λέξη κλειδί :Κεφάλαιο κίνησης
Οικονομικές καταστάσεις
Ταμειακές ροές
Αριθμοδείκτες
Working capital
Cash flows
Financial statement
Financial indicators
Ημερομηνία :31-01-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsoulas_2018.pdf

Τύπος: application/pdf