ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Privacy impact assessment in the healthcare sector
Εναλλακτικός τίτλος :Εκτίμηση αντικτύπου στην ιδιωτικότητα για τον τομέα της υγείας
Δημιουργός :Γιαρίκας, Αντώνιος
Συντελεστής :Ντούσκας, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6027
Περίληψη :Privacy impact assessments (PIAs) are a tool which can help organizations identify the most effective way to comply with their data protection obligations and meet individuals’ expectations of privacy. An effective PIA will allow organizations to identify and fix problems at an early stage, reducing the associated costs and damage to reputation which might otherwise occur. PIAs are an integral part of taking a privacy by design approach.In this thesis a guide to PIA in the healthcare industry will be presented in order to foster the development of a privacy protective, sustainable cross-border framework system in the global public health sector. To this point a set of threats and vulnerabilities will be presented alongside with a list of the most recent and active controls and countermeasures so far.
Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα (PIAs) είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να εντοπίσουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ιδιωτών σχετικά με την ιδιωτικότητα. Η αποτελεσματική εφαρμογή PIA θα επιτρέψει στους οργανισμούς να εντοπίζουν και να διορθώνουν προβλήματα σε πρώιμο στάδιο, μειώνοντας το σχετικό κόστος και ζημιές στη φήμη τους που θα μπορούσαν διαφορετικά να συμβούν. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα (PIAs) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υιοθέτησης μιας προσέγγισης απορρήτου από το σχεδιασμό.Σε αυτή τη διατριβή θα παρουσιαστεί ένας οδηγός για PIA στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός πλαισίου στον τομέα της υγείας. Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί ένα σύνολο απειλών και τρωτών σημείων μαζί με έναν κατάλογο των πιο πρόσφατων και ενεργών ελέγχων και αντιμέτρων μέχρι στιγμής.
Λέξη κλειδί :Impact assessment
Healthcare sector
Privacy
Εκτίμηση αντικτύπου
Tομέας της υγείας
Ιδιωτικότητα
Διαθέσιμο από :2018-04-05 23:13:56
Ημερομηνία έκδοσης :04/03/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-04-05 23:13:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giarikas_2018.pdf

Τύπος: application/pdf