ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι επιδράσεις μεταβολών του κατώτατου μισθού σε αγορές εργασίας με μεγάλα ποσοστά αδήλωτης εργασίας, με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες:Η περίπτωση της Ελλάδας
Δημιουργός :Μερτίκα, Ευθυμία
Συντελεστής :Ματσαγγάνης, Μάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται το φαινόμενο του κατώτατουμισθού και οι επιδράσεις που έχει αυτός ο θεσμός σε αγορές εργασίας με μεγάλαποσοστά αδήλωτης εργασίας. Ο κατώτατος μισθός είναι ένας θεσμός της αγοράςεργασίας που ορίζει ένα ελάχιστο μισθολογικό όριο, δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδομισθού που καταβάλλεται σε εργαζομένους. Στην εργασία αυτή δόθηκε έμφαση στιςεπιδράσεις του κατώτατου μισθού στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς το κύριο πεδίομελέτης της εργασίας είναι οι δυαδικές αγορές, οι οποίες εμφανίζονται κατά κύριολόγο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι δυαδικές αγορές είναι αγορές όπου εκτός απότον επίσημο τομέα εργασίας υπάρχει και μια δευτερεύουσα ή ανεπίσημη αγοράεργασίας.Ως χώρα αναφοράς επιλέχθηκε η Ελλάδα, καθώς εμφανίζει αρκετά υψηλάποσοστά ανασφάλιστης εργασίας. Επιπλέον, τα τελευταία έτη, η ελληνική οικονομίαβρισκόταν σε ύφεση και για το λόγο αυτό υπήρξε μείωση του κατώτατου μισθού καιδιαχωρισμός του σε δύο κατηγορίες (άνω των 25 ετών και κάτω των 25 ετών). Οπότε,πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγιο, με σκοπό τηνεξέταση των επιδράσεων αυτής της μεταβολής του κατώτατου μισθού στην επίσημηκαι στην ανεπίσημη αγορά εργασίας στην Ελλάδα.
Λέξη κλειδί :Κατώτατος μισθός
Αγορά εργασίας
Φαινόμενο αδήλωτης εργασίας
Ημερομηνία έκδοσης :22-01-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mertika_2014.pdf

Τύπος: application/pdf