ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα
Δημιουργός :Πέρρου, Φωτεινή
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6151
Περίληψη :Η δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Συναλλαγών βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, στοχεύοντας στην ευκολότερη διεξαγωγή του εμπορίου και των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων ή ακόμα και κρατών. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του στόχου όμως, προϋποθέτει την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανταγωνισμού. Θεματοφύλακες του αποτελούν τα ίδια τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επικεφαλή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που φροντίζουν για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού και αποτρέπουν τις παράνομες πρακτικές των οικονομικών φορέων. Στο δίκαιο του ανταγωνισμού υπάγονται όλοι οι φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Βέβαια συχνότερα απασχολούν το δίκαιο του ανταγωνισμού οι υποθέσεις που αφορούν πρακτικές επιχειρήσεων .Ο τραπεζικός τομέας, αντίθετα με τους υπόλοιπους εμπορικούς τομείς, παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία προκύπτουν από τον ρόλο που επιτελούν οι τράπεζες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν αναγκαία την διακριτική μελέτη του στα πλαίσια της εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου του Ανταγωνισμού. Ειδικότερα οι τράπεζες επιτελούν τρεις βασικές λειτουργίες :• Μεσολάβηση για την διενέργεια πληρωμών μεταξύ θετικών και αρνητικών αποταμιευτών , μετασχηματίζοντας τα κεφάλαια, την διάρκεια και τον κίνδυνο των κεφαλαίων τους,• Άσκηση νομισματικής πολιτικής, στα πλαίσια των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών,• Χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση.Δεδομένης λοιπόν της σημαντικότητας των λειτουργιών που επιτελούν οι τράπεζες διαφαίνεται επιτακτική η ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση έτσι ώστε να εξασφαλιστεί όχι μόνο η προστασία των καταναλωτών τραπεζικών υπηρεσιών αλλά και η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και η εξασφάλιση της σταθερότητάς του, με την αποφυγή των κρίσεων, που λαμβάνουν την μορφή μετάδοσης προβλημάτων ρευστότητας ή φερεγγυότητας από την μία τράπεζα στην άλλη. Τέτοιου είδους κρίσεις είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στα τραπεζικά συστήματα που είναι διαρθρωτικά αδύναμα και σε εκείνα που εμφανίζουν χαμηλό επίπεδο ανόθευτου και ελεύθερου ανταγωνισμού. Η ομαλή λειτουργία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος στα πλαίσια της ενιαίας τραπεζικής αγοράς προϋποθέτει την ύπαρξη διατάξεων ικανών να εξασφαλίσουν την πρόληψη κρίσεων στο τραπεζικό σύστημα, την απρόσκοπτη διενέργεια διασυνοριακών συναλλαγών, την προστασία των καταναλωτών τραπεζικών υπηρεσιών, την εναρμόνιση των διατάξεων σε σχέση με την φορολογική μεταχείριση των εσόδων των τραπεζών και την εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνιστικής ισότητας μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων .Εδώ είναι που προκύπτει το ζήτημα του κατά πόσο οι τράπεζες υπάγονται σε κανόνες ανταγωνισμού όπως και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και σε ποιο βαθμό η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο τραπεζικός τομέας επηρεάζει την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού. Κατά την μελέτη των εν λόγω ζητημάτων λαμβάνουμε υπόψιν την κυκλοφορία ενιαίου νομίσματος στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης καθώς και την δημιουργία του Ενιαίου Χρηματοπιστωτικού Χώρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(ενός χώρου δηλαδή όπου οι κάτοικοι ενός κράτους μέλους μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την κεφαλαιαγορά ενός άλλου κράτους μέλους, είτε για να δανειστούν είτε για να επενδύσουν τα χρήματά τους και αντίστοιχα οι χρηματοπιστωτικοί φορείς μπορούν να παρέχουν ελεύθερα τις εν λόγω υπηρεσίες χωρίς διοικητικούς περιορισμούς) . Τα χαρακτηριστικά του ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου είναι η ενιαία τραπεζική αγορά, η ενιαία κεφαλαιαγορά και η ενιαία ασφαλιστική αγορά .Στόχος των κανόνων ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι η εξασφάλιση ανταγωνιστικής ισότητας ανάμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην ενιαία τραπεζική αγορά, παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες και εκτίθενται σε ομοειδείς κινδύνους . Μάλιστα σύμφωνα με την οδηγία 2000/12/ΕΚ, άρθρο 1, στοιχείο1 ορίζεται ως πιστωτικό ίδρυμα «η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό» .
Λέξη κλειδί :Κοινοτικό δίκαιο
Τραπεζικός τομέας
Ενιαίος Χρηματοπιστωτικός Χώρος
Community law
Banking sector
Ημερομηνία έκδοσης :21-01-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Perrou.pdf

Τύπος: application/pdf