ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Identity and reputation perceptual gaps and their effects on trust
Εναλλακτικός τίτλος :Η αλληλεπίδραση της εταιρικής ταυτότητας και φήμης, και οι επιπτώσεις της στην εμπιστοσύνη στον οργανισμό
Δημιουργός :Goutzamani, Eva
Συντελεστής :Lioukas, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :138p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6237
Περίληψη :This thesis focuses on capturing and measuring the perceptions of corporate identity and reputation within and outside the οργανιζατιονσ and how these perceptions affect the trust towards Greek listed companies. Initially, it identifies the mutually visible attributes of identity and reputation, and secondly whether the perceptions regarding these attributes are aligned between the two groups.To this end, two models, with dependent dependency variables, and independent variables are formulated: (a) identity, perceived identity, and control variables, and (b) reputation, perceived reputation and control variables.Regarding the methodology, a structured questionnaire was used which was answered by two managers in each organizations. Factor analysis and multiple regression analysis were performed to analyze the collected data.The measured gaps in perceptions, when and to the extent they exist, arise from both the objective and perceived differences of the two groups. As a result, the financial manager is asked to answer what he thinks about the organization, but also how he perceives that the marketing manager sees the organization from where he stands and the reverse. After comparing their perceptions on the same attributes, their alignment or misalignment is detected as well we as the existence of perceptual gaps and what this means for the organization. The thesis theoretical contribution lies in the fact that it is dealing with intangible strategic resources such as corporate identity and reputation and uses various theoretical "loans" from different scientific areas in order to study them. On a practical level, firstly it identifies, measures and evaluates the attributes of corporate identity and reputation and secondly their misalignment in case it exists. This is a valuable tool for businesses to get a deeper understanding of their stakeholders’ perceptions and better manage their expectations, the building block for a successful business strategy.
Η εν λόγω διατριβή επικεντρώνεται στην αποτύπωση και μέτρηση των αντιλήψεων των διαστάσεων της εταιρικής ταυτότητας και της φήμης μεσα και έξω απο την επιχείρηση και πώς αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των Ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Αρχικά επικεντρώνεται στο να εντοπίσει ποιες είναι οι αμοιβαία ορατές διαστάσεις απο τις δύο ομάδες (visibility) και κατά δεύτερο κατά πόσο οι αντιλήψεις των ομάδων για αυτά τα χαρακτηριστικά ευθυγραμμίζονται (gaps). Προς το σκοπό αυτό διαμορφώνονται δύο μοντέλα, με εξαρτημένη μεταβλητή την εμπιστοσύνη, και ανεξάρτητες μεταβλητές: (α) την ταυτότητα, τις διαφορές αντιλήψεων ως προς την ταυτότητα, και μεταβλητές ελέγχου, και (β) τη φήμη, τις διαφορές αντιλήψεων ως προς τη φήμη, και μεταβλητές ελέγχου. Ως προς τη μεθοδολογία, χρησιμοποιηθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο απαντηθηκε από δύο διευθυντικα στελεχη σε κάθε επιχείρηση και εφαρμαστηκε παραγοντική ανάλυση (factor analysis) και πολλαπλή παλινδρόμηση (multiple regression analysis).Οι αποκλίσεις (gaps) των αντιλήψεων που μετρούνται, όταν και στο βαθμό που υπάρχουν, προκύπτουν από τις αντικειμενικες αλλα και απο τις αντιληπτες (perceived) διαφορές των δυο ομαδων. Έτσι, ο οικονομικός διευθυντής καλείται να απαντήσει τί πιστεύει ο ίδιος για την επιχείρηση αλλα και πώς αντιλαμβάνεται ότι ο διευθυντής marketing βλέπει την επιχείρηση και το αντίστροφο. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων τους προκύπτει η ευθυγράμμιση ή η απόκλισή τους.Η διατριβή αποτελεί πρωτότυπη και ουσιαστική συμβολή στα θέματα των άυλων στρατηγικών πόρων όπως η εταιρική ταυτότητα και φήμη και «δανείζεται» απο διάφορους επιστημονικούς χώρους προκειμένου να τις μελετήσει. Σε πρακτικό επίπεδο, αποτυπώνει, μετρά και αξιολογεί τις διαστάσεις της εταιρικής ταυτότητας και φήμης και εντοπίζει τις όποιες διαφορές υπάρχουν. Έτσι βοηθάει τις επιχειρήσεις σε πιο σωστή διαχείριση των προσδοκιών των συμμετόχων τους, δομικό στοιχείο μιας επιτυχημένης στρατηγικής για την επιχείρηση.
Λέξη κλειδί :Corporate reputation
Identity
Trust
Εταιρική φήμη
Ταυτότητα
Εμπιστοσύνη
Διαθέσιμο από :2018-06-07 11:35:01
Ημερομηνία έκδοσης :15-05-2015
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-07 11:35:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Goutzamani_2015.pdf

Τύπος: application/pdf