ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ποιότητα ελέγχου και η χειραγώγηση δεδουλευμένων
Δημιουργός :Δημάκα, Σπυριδούλα
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ποιότητας του ελέγχου στις δραστηριότητες της χειραγώγησης των κερδών (earning management activities). Η ποιότητα του ελέγχου μετράται με βάση το εάν η ελεγκτική εταιρεία που ελέγχει τη κάθε μια επιχείρηση του δείγματος ανήκει στις Big Four ή όχι. Η χειραγώγηση των κερδών αποτυπώνεται στην αξία των «discretionary accruals».Χρησιμοποιήθηκαν δύο ακόμη μεταβλητές, η σημαντικότητα του πελάτη (client importance) και το όνομα του ελεγκτή (auditor’s name) για να αλληλεπιδράσουν με την παραπάνω σχέση και να προκύψει ένα πιο έγκυρο συμπέρασμα στην μελέτη. Χρησιμοποιήθηκαν απλές και πολλαπλές παλινδρομήσεις για να εξεταστεί το αποτέλεσμα της ποιότητας του ελέγχου στη χειραγώγηση των κερδών. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν πως η ποιότητα του ελέγχου έχει μια αδύναμη αρνητική επίδραση πάνω στην αξία των «discretionary accruals», που αυτό σημαίνει μια αδύναμη αρνητική επίδραση στην παραποίηση των κερδών από τα στελέχη της διοίκησης.
Λέξη κλειδί :Ποιότητα ελέγχου
Χειραγώγηση κερδών
Earning management activities
Discretionary accruals
Ημερομηνία έκδοσης :23-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimaka_2015.pdf

Τύπος: application/pdf