ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρέος μειωμένης εξασφάλισης, τραπεζικός κινδυνος και εποπτεία τραπεζών
Δημιουργός :Οικονόμου, Ειρηναίος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Απώτερος στόχος του ρυθμιστικού πλαισίου του τραπεζικού συστήματος είναι η διασφάλιση του ότι τα τραπεζικά ιδρύματα συμπεριφέρονται με σύνεση. Μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να επιτύχουν τον παραπάνω στόχο είναι η επιβολή των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η οποία κατέστη ο κύριος μηχανισμός εφαρμογής προληπτικής ρύθμισης μετά την ψήφιση της Συμφωνίας της Βασιλείας το 1988. Η εν λόγω συμφωνία για τα ίδια κεφάλαια (και όπως αυτή εν συνεχεία τροποποιήθηκε) έγινε ευρέως αποδεκτή ως το βασικό πλαίσιο για την ρύθμιση, σε εθνικό επίπεδο, της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με λοιπόν με τα πρότυπα της Βασιλείας, στα επιλέξιμα εποπτικά κεφάλαια περιλαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια (πλέον τα αδιανέμητα κέρδη και τα δικαιώματα μειοψηφίας), οι γενικές προβλέψεις και οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, τα "υβριδικά" κεφαλαιακά μέσα (π.χ. προνομιούχες μετοχές), και ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης.
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιακές απαιτήσεις
Εποπτεία τραπεζών
Τραπεζικός κίνδυνος
Μετοχές
Ημερομηνία έκδοσης :23-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf