ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι επιπτώσεις των επιμέρους συστατικών στοιχείων του ταμειακού τμήματος των καθαρών κερδών για την εκτίμηση της μελλοντικής κερδοφορίας
Δημιουργός :Αναστασιάδης, Χρήστος
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία, σχηματίσαμε μια βάση δεδομένων 3.691 παρατηρήσεων για εισηγμένες επιχειρήσεις, που αποτελούν μέλη του δείκτη FTSEAll-Share του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου, για την περίοδο 2001-2012. Αρχικά, διαχωρίσαμε το καθαρό αποτέλεσμα σε δύο επιμέρους τμήματα: σε ένα ταμειακό και σε ένα δεδουλευμένο. Για τον προσδιορισμό των δύο αυτών παραγόντων χρησιμοποιήσαμε την προσέγγιση, που ακολούθησαν οι Dechow, Richardson and Sloan (2008) επαληθεύοντας την μεγαλύτερη σταθερότητα (persistence) του ταμειακού παράγοντα. Στην συνέχεια εξετάσαμε την δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών αποτελεσμάτων μιας εταιρείας, βασιζόμενοι στην ανάλυση του καθαρού αποτελέσματος στα δύο συστατικά του μέρη, ενώ παράλληλα εξετάσαμε πιο από τα δύο συστατικά μέρη συμβάλει περισσότερο στον προσδιορισμότων μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Λέξη κλειδί :Κερδοφορία εταιρείας
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Η προσέγγιση των Fama-MacBeth
Οικονομετρικά υποδείγματα
Ημερομηνία έκδοσης :20-11-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anastasiadis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf