ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών
Δημιουργός :Ζαμπάρα, Ιωάννα
Συντελεστής :Τσακλόγλου, Πάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούτος, Θωμάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6302
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση της επίδρασης των ΑΞΕ στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών εξετάζοντας τους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη μιας οικονομίας, τόσο από την πλευρά των οικονομιών υποδοχής όσο και των πολυεθνικών επιχειρήσεων που επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η εργασία δομείται σε τρία μέρη στη βάση των θεωρητικών προσεγγίσεων, των εμπειρικών ερευνών της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, καθώς και των στατιστικών δεδομένων των τελευταίων ετών για τις αναπτυσσόμενες χώρες.Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης επικεντρώνοντας την εξέταση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ειδικότερα, οι αναπτυσσόμενες χώρες στο σύνολο τους αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα οικονομικής, πολιτικής αλλά και κοινωνικής φύσεως τα οποία πρέπει να υπερκεράσουν προκειμένου να επέλθει το επιθυμητό επίπεδο ανάπτυξης, με εκτενέστερη ανάλυση να γίνεται στο χαμηλό βιοτικό επίπεδο των αναπτυσσόμενων χωρών. Απαραίτητη κρίνεται και η ανάλυση των τρόπων με τους οποίους οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να επιτύχουν ανάπτυξη – παρέχοντας στατιστικά δεδομένα των τελευταίων ετών – καθώς λόγω της έλλειψης κεφαλαίου διαπιστώνεται η ανάγκη για προσέλκυση χρηματοδότησης επενδύσεων προερχόμενης από το εξωτερικό.Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις ΑΞΕ – δυο άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες. Αρχικά ορίζονται οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν τον όρο πολυεθνικές και επισημαίνονται οι μέθοδοι με τις οποίες συντελείται η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα μιας πολυεθνικής επιχείρησης. Σε επόμενη ενότητα του κεφαλαίου, παρουσιάζονται οι ΑΞΕ επικεντρώνοντας τόσο στις ποικίλες κατηγοριοποιήσεις των ΑΞΕ όσο και στο σκοπό τους, ενώ παράλληλα γίνεται χρήση στατιστικών δεδομένων των τελευταίων ετών για τις ΑΞΕ. Σημαντικοί, ωστόσο, κατά την ανάλυση κρίνονται και οι παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση των ΑΞΕ τόσο από την πλευρά της επιχείρησης όσο και από την πλευρά της χώρας υποδοχής, η οποία λαμβάνει πληθώρα μέτρων προκειμένου να προσελκύσει τις πολυεθνικές προς δραστηριοποίηση στο εσωτερικό της.Το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας είναι αφιερωμένο στις επιδράσεις των ΑΞΕ στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Ειδικότερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καθοριστικό ρόλο στον αντίκτυπο των ΑΞΕ στην χώρα υποδοχής, έχει η διάχυση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας ως απόρροια της δραστηριοποίησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων τόσο στο επίπεδο της παραγωγικότητας της οικονομίας όσο και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας υποδοχής.Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την ανάλυση αναφορικά με το βαθμό και τους μηχανισμούς της επίδρασης των ΑΞΕ στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ προτείνονται δράσεις που θα συμβάλλουν στη επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος των εξεταζόμενων χωρών.
The purpose of this paper is to study and analyze the impact of FDI on the economic development of developing countries by examining the factors that contribute to the development of an economy both from the host economy and multinational businesses that expand their business activities. The work is structured in three parts on the basis of the theoretical approaches, the empirical research of international and Greek literature, as well as the statistical data of recent years for the developing countries. The first chapter of the paper analyzes the concept of economic development by focusing the examination on developing countries. In particular, the developing countries as a whole face many economic, political and Social problems, which must be overcome in order to achieve the desired level of development, with a more extensive analysis being made at the low standard of living of the developing countries. It is also necessary to analyze the ways in which developing countries can achieve growth - by providing statistics in recent years - as due to the lack of capital, there is a need to attract funding for investment from abroad. The second chapter focuses on multinational enterprises and FDI - two inextricably linked concepts. Initially, the companies that qualify as multinationals are defined and the methods by which the international business of a multinational enterprise is conducted. In the next section of the chapter, FDI is presented focusing on both the different FDI categorizations and their purpose, while using FDI statistics in recent years. Importantly, however, the factors influencing the realization of FDI both on the part of the company and on the host country, which takes a number of measures to attract multinationals to operate within it, are important. The third chapter of this paper is devoted to the effects of FDI on the economic development of developing countries. In particular, the diffusion of technology and know-how as a result of multinational enterprise operations both at the level of the productivity of the economy and in the host country's development has a particular interest and decisive role in the impact of FDI in the host country.The work concludes with the conclusions drawn from the analysis of the extent and mechanisms of the impact of FDI on the economic development of developing countries, and proposes actions that will help to achieve economic growth and improve the investment climate of the countries concerned.
Λέξη κλειδί :Αναπτυσσόμενες χώρες
Οικονομική ανάπτυξη
Άμεσες ξένες επενδύσεις
Πολυεθνικές επιχειρήσεις
Developing countries
Economic development
Foreign direct investment
Multinational enterprises
Διαθέσιμο από :2018-06-27 17:03:23
Ημερομηνία έκδοσης :06/05/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-27 17:03:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zampara_2018.pdf

Τύπος: application/pdf