ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ. Η περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης
Δημιουργός :Κούρτη, Μαρία Ιωάννα
Συντελεστής :Μπουραντώνης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6344
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη διαδικασία που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να επιτύχει την αναβάθμιση του καθεστώτος της σε αυτό του ενισχυμένου παρατηρητή, καθώς και να αποτιμήσει τα αποτελέσματα που είχε η προσπάθεια αυτή. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται συνοπτικά η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Αφού προσπαθήσουμε να ορίσουμε τα χαρακτηριστικά ενός διεθνούς οργανισμού, θα δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίo αλληλεπιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιους από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα όργανα του ΟΗΕ και πιο συγκεκριμένα στη Γενική Συνέλευση. Αρχικά γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της δομής του ΟΗΕ και οι γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Ένωσης σε αυτόν. Έπειτα αναλύεται διεξοδικότερη η δομή και η λειτουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας και η σχέση της ΕΕ με αυτό. Έπειτα αναλύεται ο ρόλος και η δομή της Γενικής Συνέλευσης, το καθεστώς που απολάμβανε σε αυτή η ΕΕ πριν τη Συνθήκη της Λισαβόνας και οι αλλαγές που έφερε η εφαρμογή της στο καθεστώς αυτό. Κατόπιν παρουσιάζεται η πρώτη προσπάθεια αναβάθμισης του status της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενισχυμένο παρατηρητή και οι λόγοι αποτυχίας της. Τέλος εξετάζεται η δεύτερη επιτυχημένη προσπάθεια υιοθέτησης του ψηφίσματος 65/276.Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το ψήφισμα 65/276 που αναβάθμισε το καθεστώς της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση. Αρχικά παρουσιάζονται αναλυτικά οι προβλέψεις του ενώ κατόπιν εξετάζεται η πρακτική εφαρμογή του στις μετέπειτα Γενικές Συνελεύσεις. Τέλος εξετάζονται τα αποτελέσματα της υιοθέτησης του στην εκπροσώπηση της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συγγραφή αυτής της εργασίας ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών κυρίως από ξένη βιβλιογραφία προσπαθώντας να αντλήσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενισχυμένο παρατηρητή μέσα στο συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
The purpose of this paper is to present and analyze the process followed by the European Union in the United Nations Security Council in order to achieve the upgrading of its regime to that of the strengthened observer and to evaluate the results of this effort .The first chapter of the paper summarizes the relationship between the European Union and other international organizations. After trying to define the characteristics of an international organization, we will see the context in which the European Union interacts with some of the most important international organizations.The second chapter presents the position of the European Union in the UN bodies and more specifically in the General Assembly. Firstly, a brief presentation of the structure of the UN and the general principles governing the Union's participation in it is made. The structure and function of the Security Council and the EU's relationship with it are then analyzed in more detail. The role and structure of the General Assembly, the status enjoyed by the EU before the Treaty of Lisbon and the changes brought about by its implementation in this regime are then analyzed. Then there is the first attempt to upgrade the status of the European Union to a strengthened observer and the reasons for its failure. Finally, the second successful attempt to adopt Resolution 65/276 is being considered.The third chapter analyzes Resolution 65/276 which upgraded the EU Statute to the General Assembly. Initially its forecasts are presented in detail, and its practical application is then examined at the subsequent General Meetings. Finally, the results of its adoption in the EU's representation in the General Assembly are examined.The methodology used to compile this work was to gather information mainly from a foreign bibliography trying to obtain the necessary information to try to upgrade the role of the European Union in a strengthened observer within the United Nations Security Council.
Λέξη κλειδί :Γενική Συνέλευση
Ψήφισμα
Ενισχυμένος παρατηρητής
Resolution 65/276
General Assembly
Strengthened οbserver
Διαθέσιμο από :2018-06-30 21:18:22
Ημερομηνία έκδοσης :06/30/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-30 21:18:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kourti_2018.pdf

Τύπος: application/pdf