ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσομοίωση γραμμών παραγωγής με πεπερασμένες χωρητικότητες και παρεμπόδιση
Δημιουργός :Γκάϊδας, Νίκος
Συντελεστής :Μπουρνέτας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Διεπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο "Μαθηματικά αγοράς και παραγωγής".
Φυσική περιγραφή :44 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η ανάπτυξη της παρακάτω διπλωματικής εργασίας έγινε μέσα από 2 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο κεφάλαιο, έγινε προσπάθεια να μελετηθεί η γραμμή παραγωγής στην οποία υπάρχει μπλοκάρισμα υπό την χρήση της μεθόδου της προσομοίωσης. Αρχικά, έγινε απλή περιγραφή μίας τυπικής προσομοίωσης, καθώς και των βασικών σταδίων που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε σε αυτή. Στη συνέχεια, αναλύσαμε την διαδικασία της μοντελοποίησης των συστημάτων που μας ενδιαφέρουν και παρατηρήσαμε τις διάφορες μορφές των υποδειγμάτων που προκύπτουν. Σε αυτό το σημείο έγινε αναφορά στα αναλυτικά υποδείγματα και στα υποδείγματαπροσομοίωσης, καθώς και η σύγκριση αυτών των δύο μορφών υποδειγμάτων. Έπειτα, δόθηκε μία πλήρης περιγραφή της διαδικασίας μέσω της οποίας γίνεται η μοντελοποίηση και η ανάλυση με βάση την προσομοίωση, καθώς και των βημάτων που απαιτούνται για την σωστή και ακριβή κατασκευή ενός οποιουδήποτε τέτοιου μοντέλου που θα επιθυμούσαμε να έχουμε στην διάθεσή μας.The following dissertation has been developed in two sections. In the first section, there has been an attempt to study the production line in which there is some kind of blockingwith the use of the method of simulation. First of all, a typical simulation has been described, as well as the basic stages that we may find there. Consequently, we analysed the process of the modeling of the systemsthat we are interested in and observed the various forms of the patterns developed. At this stage, reference has been made to the analytical and simulation forms as well as to the comparison of these two pattern forms. Afterwards, a full description of the process has been given through which the modeling and analysis has occurred based on the simulation, along with the stages required for the right and precise production of such a model that would be at our disposal
Λέξη κλειδί :Γραμμή παραγωγής
Μέθοδος προσομοίωσης
Μοντελοποίηση συστημάτων
Ημερομηνία έκδοσης :26-05-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gaidas_2016.pdf

Τύπος: application/pdf