ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on immigration and crime
Δημιουργός :Kyrkopoulou, Eleni
Συντελεστής :Palivos, Theodore (Επιβλέπων καθηγητής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Miaouli, Anastasia (Εξεταστής)
Economidou, Claire (Εξεταστής)
Arvanitis, Stylianos (Εξεταστής)
Kammas, Pantelis (Εξεταστής)
Economides, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :152 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6467
Περίληψη :Economic theory perceives crime as a rational choice of the individual, after comparing the expected net benefit from her legal and illegal labor market opportunities. These opportunities depend on a number of individual, sectoral, regional and country level characteristics and can be altered by various exogenous shocks such as an immigration influx, changes in the labor market policies, the economic conditions, the deterrence/incapacitation policies and more. This thesis contributes to the literature both theoretically and empirically focusing on the case of Greece. While facing the worst economic recession in recent memory, Greece has also lately become the main entry and transit for hundreds of thousands of immigrants from neighboring countries. These events have had a tremendous effect on all the major socio-economic and demographic factors that, according to the economic theory, may have a causal effect on crime rates. Furthermore, the country reveals a unique pattern in property crime rates in south Europe, with two peaks during the debt crisis. Chapter 1 serves as an introduction and a roadmap to this thesis.In chapter 2, I analyze the socioeconomic and demographic determinants of property crime in Greece provinces during the period 2004-2016. I assemble a dataset based on reported crime rates and on residence permits data. After having established a significant positive impact of immigration on the overall property crime rates, chapter 3 focuses on further examining the immigration-crime nexus across Greek regions during the period 2008-2016. After controlling for endogeneity, the effect becomes negative and insignificant. Lastly, in chapter 4, I employ a search and matching model with two sectors, a formal and an informal one, and undocumented immigration. I study the effects of various labor market and immigration policies on the relative size of the informal sector.
Η οικονομική επιστήμη αντιλαμβάνεται το έγκλημα ως μία ορθολογική επιλογή των ατόμων, που γίνεται μέσω της σύγκρισης του αναμενόμενου οφέλους και του αναμενόμενου κόστους με βάση τις ευκαιρίες που έχουν στη νόμιμη και στην παράνομη αγορά εργασίας. Οι ευκαιρίες αυτές αποτελούν συνάρτηση προσωπικών, τοπικών αλλά και διεθνών χαρακτηριστικών και είναι δυνατό να μεταβάλλονται από μία πληθώρα εξωγενών σοκ όπως μία αύξηση του μεταναστευτικού πληθυσμού, αλλαγές στις πολιτικές στην αγορά εργασίας, αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον και αλλαγές στις πολιτικές καταστολής και σοφρωνισμού.Η διατριβή αυτή συμβάλλει στη σχετική βιβλιογραφία τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα. Η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που έχει βιώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει δραματικά τους βασικους κοινωνικοοικονομικούς και δημογραφικούς παράγοντες που δομούν την εγκληματικότητα. Ακόμα, η Ελλάδα αποκαλύπτει ένα μοναδικό μοτίβο στο επίπεδο του ποσοστού εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, με δύο κορυφώσεις κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και επεξηγεί τη δομή της παρούσας διατριβής.Στο κεφάλαιο 2, εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εγκληματικότητας στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2004-2016. Η εμπειρική ανάλυση βασίζεται στην κατασκευή μίας βάσης δεδομένων που περιέχει τα καταγεγραμμένα περιστατικά εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας και τις εν ισχύ άδειες παραμονής στην Ελλάδα σε επίπεδο περιφέρειας. Στο κεφάλαιο 3, εστιάζω σε μία μεταβλητή ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στο μέγεθος του μεταναστευτικού πληθυσμού. Κατασκευάζω κατάλληλες βοηθητικές μεταβλητές που διορθώνουν την πιθανή ενδογένεια για να καταλήξω πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της μεταβλητής ενδιαφέροντος και του ποσοστού εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας. Τέλος, στο κεφάλαιο 4, κατασκευάζω ένα search and matching μοντέλο με δύο κλάδους, έναν ρυθμιζόμενο και έναν μη- ρυθμιζόμενο, και με την παρουσία παράτυπων μεταναστών. Στα πλαίσια αυτού, εξετάζω μία πληθώρα εναλλακτικών πολιτικών που είναι δυνατό να συμβάλλουν στη μείωση του σχετικού μεγέθους της παράνομης οικονομίας.
Λέξη κλειδί :Immigration
Crime
Search and matching
Informal economy
Εγκληματικότητα
Μετανάστευση
Παραοικονομία
Διαθέσιμο από :2018-09-24 15:49:51
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-09-24 15:49:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kyrkopoulou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf