ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Integrating domain-specific languages with general-purpose languages
Εναλλακτικός τίτλος :Ενσωμάτωση γλωσσών ειδικού πεδίου με γλώσσες προγραμματισμού γενικού σκοπού
Δημιουργός :Karakoidas, Vassilios
Καρακόιδας, Βασίλειος
Συντελεστής :Spinellis, Diomidis (Επιβλέπων καθηγητής)
Louridas, Panos (Εξεταστής)
Papaspirou, Nikolaos (Εξεταστής)
Gousios, Georgios (Εξεταστής)
Giakoumakis, Emmanouil A. (Εξεταστής)
Rontogiannis, Panagiotis (Εξεταστής)
Chatziantoniou, Damianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :195p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6469
Περίληψη :Domain-specific Languages (DSL), also known as micro-languages or little languages, are programming languages designed to specifically solve problems within a particular do- main. They are used to improve the efficiency of the software development process. Well-known DSLs include regular expressions, markdown and SQL. On the contrary, General-purpose languages (GPL) have a wider scope. They provide a set of processing capabilities applicable to different problem domains. Typical examples of GPLs are Java, C++ and Scala. In modern software engineering approaches, DSLs are often used together with GPLs. For example, the integration of SQL with various GPLs constitutes a field that drew the attention of researchers and of practitioners. For the case of Java, the language integration is executed with the use of a JDBC (Java Database Connectivity) application library. The programmer has to pass the SQL query to the database as a string. Through this process, the Java compiler is completely oblivious to the SQL language contained within the Java code with many SQL syntax and type errors detected at runtime. Such errors remain undiscovered, even with extensive testing during the development process. This thesis introduces J% (j-mod), a DSL-aware extension of the Java programming language. J% provides an extensible way to embed DSLs into Java in the form of compiler modules. So far, it supports SQL and regular expressions. It facilitates existing Java DSL APIs, for example SQL support uses the standard JDBC application library. However, this is not a requirement and a module can translate DSL code to the host language or even directly to JVM bytecode.
Οι Γλώσσες Ειδικού Πεδίου (Domain-specific Languages), γνωστές και ως μικρο-γλώσσες (micro languages), αποτελούν γλώσσες προγραμματισμού των οποίων ο σχεδιασμός εστιάζει στην αντιμετώπιση προβλημάτων ενός συγκεκριμένου πεδίου ενδιαφέροντος. Πολύ συχνά, οι γλώσσες ειδικού πεδίου χρησιμοποιούνται στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Process). Γνωστές γλώσσες ειδικού πεδίου αποτελούν οι κανονικές εκφράσεις (regular expressions), η γλώσσα markdown και η SQL. Στην αντίπερα όχθη, οι Γενικές Γλώσσες Προγραμματισμού (General-purpose Languages) έχουν ευρύτερες δυνατότητες. Αυτές παρέχουν όλες τις απαραίτητες δομές επεξεργασίας οι οποίες τις καθιστούν αποδοτικές σε ένα μεγαλύτερο εύρος προβλημάτων. Τυπικά παραδείγματα γενικών γλωσσών προγραμματισμού αποτελούν οι γλώσσες Java, C++ και Scala. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη λογισμικού επιβάλουν οι γλώσσες ειδικού πεδίου να χρησιμοποιούνται παράλληλα με τις γενικές γλώσσες προγραμματισμού. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση της SQL σε διάφορες γενικές γλώσσες προγραμματισμού αποτέλεσε το πεδίο ενδιαφέροντος για πολλούς ερευνητές. Στην περίπτωση της Java, για την ενσωμάτωση της γλώσσας προγραμματισμού χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη εφαρμογής της Συνδετικότητας Βάσης Δεδομένων (JDBC, Java Database Connectivity). Ο προγραμματιστής εκτελεί το ερώτημα SQL στη βάση ως συμβολοσειρά (string). Μέσω αυτής της διαδικασίας ο μεταγλωττιστής της Java (Java compiler) αγνοεί εντελώς την SQL που περιέχεται στον κώδικα της Java, με αποτέλεσμα πολλά σφάλματα τύπων (type errors) ή συντακτικά σφάλματα (syntax errors) να εντοπίζονται τελικά κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Ορισμένα από τα εν λόγω σφάλματα παραμένουν μη ανιχνεύσιμα ακόμα και μετά από παρατεταμένες δοκιμές κατά το στάδιο ανάπτυξης του λογισμικού. Η παρούσα διδακτορική διατριβή εισαγάγει την J%(j-mod), μια επέκταση της Java για την αποδοτική υποστήριξη γλωσσών ειδικού πεδίου. H επέκταση J% παρέχει έναν τρόπο ενσωμάτωσης γλωσσών ειδικού πεδίου στην Java με τη μορφή τμημάτων (modules) στον μεταγλωττιστή. Κατά την συγγραφή της παρούσης, το J% υποστηρίζει τη γλώσσα SQL και τις κανονικές εκφράσεις. Εκμεταλλεύεται τις ήδη υπάρχουσες προγραμματιστικές διεπαφές της Java, όπως για παράδειγμα τη βιβλιοθήκη της Συνδετικότητας Βάσης Δεδομένων (JDBC).
Λέξη κλειδί :General-purpose languages
Domain-specific languages
Java
SQL
Γλώσσες προγραμματισμού
Γλώσσες ειδικού πεδίου
Διαθέσιμο από :2018-10-01 11:50:42
Ημερομηνία έκδοσης :13-09-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-10-01 11:50:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karakoidas_2018.pdf

Τύπος: application/pdf