ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος της ελεγκτικής ποιότητας στην εφαρμογή earnings management
Δημιουργός :Βαλιανάτος, Σπυρίδων
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6518
Περίληψη :Στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τη σχέση ποιότητας ελέγχου και earnings management. Συχνά οι διοικήσεις των επιχειρήσεων εφαρμόζουν μεθόδους χειραγώγησης των κερδών. Σε μεγάλο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας θεωρείται ότι οι υψηλής ποιότητας έλεγχοι λειτουργούν ως αντικίνητρο και αποτρέπουν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων από την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης παρουσιάζονται επίσης κάποιοι ορισμοί για την έννοια της χειραγώγησης κερδών, ορισμένα κίνητρα και μέθοδοι εφαρμογής και μέτρησής της καθώς και η έννοια της λογιστικής των δεδουλευμένων. Ακολούθως αναλύονται οι όροι της Ελεγκτικής, της ποιότητας ελέγχου και της ανεξαρτησίας του ελεγκτή ενώ επίσης γίνονται κάποιες αναφορές σε μελέτες που εξέτασαν τη σχέση ελεγκτικής ποιότητας-earnings management. Για τις ανάγκες της παρούσης εργασίας αρχικά υπολογίζονται τα discretionary accruals μέσω του τροποποιημένου μοντέλου της Jones (1995). Το ύψος των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων χρησιμοποιείται ως μέτρηση του earnings management και υπολογίζεται σε ένα δείγμα που αποτελείται από 208 ελληνικές χρηματιστηριακές και μη χρηματιστηριακές επιχειρήσεις για τη δεκαετία 2007-2016. Εν συνεχεία το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας συμβολίζει την ποιότητα ελέγχου όπως συμβαίνει και στο μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας (Becker, 1998).Στην πλειοψηφία των ερευνών που έχουν γίνει σχετικά με την ποιότητα ελέγχου και το earnings management έχει παρατηρηθεί ότι τα δύο αυτά μεγέθη συνδέονται αρνητικά μεταξύ τους (Becker 1998, Francis 1999, Vanstraelen 2008). Σε άλλες έρευνες τα μεγέθη αυτά δεν συνδέονται καθόλου (Yasar, 2013). Στην παρούσα έρευνα τα αποτελέσματα που εξάγονται είναι αντίθετα με το μεγαλύτερο κομμάτι της βιβλιογραφίας καθώς η ποιότητα ελέγχου και η χειραγώγηση κερδών δείχνουν να συνδέονται θετικά.. Στο ελληνικό περιβάλλον πάντως η χειραγώγηση κερδών είναι ένα συχνό φαινόμενο και οι ελεγκτές δεν έχουν υψηλά κίνητρα για την διενέργεια ποιοτικών ελέγχων (Caramanis, Lennox 2008).
The purpose of this master’s dissertation is to examine the relationship between audit and earnings management. Often managers use earnings management methods. In a big part of international bibliography is considered that high quality audit operate as disincentive and prevent managers from the execution of those methods. This study present also some definitions for earnings management, some incentives and methods to apply and count earnings management and explain accruals accounting. Afterwards it analyze the terms: auditing, audit quality, auditor independence and also it refers to other studies which examine the relationship between audit quality and earnings management.In this study, firstly we estimate the discretionary accruals with the modified Jones model (1995) in a sample of 208 greek companies for the decade 2007-2016. The level of discretionary accruals is used as measurement of earnings management. Furthermore, the audit company size symbolize audit quality as it happens in a large part of international bibliography (Becker 1998). In the majority of studies which investigate the relation between earnings management and audit quality is observed that this relation is negative (Becker 1998, Francis 1999, Vanstraelen 2008). Other investigations have found that there is not any relation between these proxies (Yasar, 2013). In this study the results are not consistent with most studies, since the relationship of earnings management and audit quality is positive. In Greece, however, earnings management is a very often phenomenon and auditors have not high incentives to conduct high quality audits (Caramanis, Lennox 2008).
Λέξη κλειδί :Ελεγκτική ποιότητα
Χειραγώγηση κερδών
Διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα
Audit quality
Earnings management
Discretionary accruals
Διαθέσιμο από :2018-11-05 11:21:43
Ημερομηνία έκδοσης :10/31/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-11-05 11:21:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Valianatos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf