ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιριών: εμπειρική διερεύνηση στον δείκτη S&P 500 (1997-2017)
Δημιουργός :Χαροκόπος, Θεόδωρος Κ.
Συντελεστής :Σπύρου, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το θέμα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η μελέτη γύρω από 2 βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την μερισματική πολιτική που εφαρμόζουν οι 500 εταιρίες οι οποίες ανήκουν στον δείκτη S&P 500 του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Το πρώτο ερώτημα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση μίας εταιρίας (που ανήκει στον δείκτη S&P 500) για το αν θα διανέμει ή όχι μέρισμα στους μετόχους τους μέσα στο έτος . Το δεύτερο ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι το εξής : Από τις εταιρίες οι οποίες τελικά επέλεξαν να διανείμουν μέρισμα στους μετόχους τους, ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν το ύψος της μερισματικής απόδοσης της κάθε εταιρίας. Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, χρησιμοποιήσαμε logit παλινδρομήσεις και pooled OLS παλινδρομήσεις για 8 θεμελιώδη εταιρικά μεγέθη , 6 θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη και 4 μεγέθη που σχετίζονται με τον τρόπο διοίκησης και με την εταιρική διακυβέρνηση της κάθε επιχείρησης. Οι μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με τα εταιρικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρίας θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό σε όσες παλινδρομήσεις ακολουθήσουν. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και οι παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο διοίκησης και με την εταιρική διακυβέρνηση της εκάστοτε εταιρίας, χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα εταιρικά χρηματοοικονομικά μεγέθη στις παλινδρομήσεις μας για να μας δώσουν μία καλύτερη άποψη για το τι είδους παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις μίας επιχείρησης γύρω από την μερισματική της πολιτική. Μετά την διενέργεια των παλινδρομήσεων και την παρουσίαση των δεδομένων, ακολουθεί ένας σχολιασμός των αποτελεσμάτων που προέκυψαν καθώς και μία σύγκριση των συμπερασμάτων στα οποία καταλήξαμε με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν άλλοι ερευνητές μέσω των δικών τους αναλύσεων.
The subject of this particular dissertation is the investigation over which factors have the greatest impact over a company’s decision to distribute dividends to its stockholders, and which factors play the most important role over the level of a company’s dividend yield. In order to answer these two questions, we gathered information and data for all the companies that are included in the S&P 500 index for the period between 1997 until 2017, and in particular we collected all the yearly data for 6 specific financial/corporate factors, 8 specific macroeconomic factors, and 4 specific factors that had to do with the company’s corporate governance. After gathering the data, and with the use of statistical methods like the logit regression and the pooled OLS (ordinary least squares) regression, we estimated the significance of each factor. Finally, there was a commentary and an evaluation over the findings we ended up with from the regressions, and a comparison of our conclusions with other papers and dissertations that had dividend policy as their main subject.
Λέξη κλειδί :Μερίσματα
Μερισματική πολιτική
Αποδόσεις
Dividend policy
Υield
Returns
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :30-11-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Charokopos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf