ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοοικονομική τεχνολογία και τραπεζική
Δημιουργός :Μπάλτας, Ανδρέας
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σπύρου, Σπύρος (Εξεταστής)
Δράκος, Κωσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6572
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τη χρησιμότητα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Fintech) και τον τρόπο που επηρεάζει τον τραπεζικό κλάδο. Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέτουμε τον ορισμό της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας, τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι εταιρίες που ανήκουν σε αυτόν, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρίες, καθώς και τους λόγους της ραγδαίας εξέλιξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, αναφέρουμε το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πρότυπα που βασίζεται και την εφαρμογή της Δεύτερη Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2). Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα που προσφέρουν τα ψηφιακά οικοσυστήματα στις παραδοσιακές τράπεζες, τις στρατηγικές στα περιβάλλοντα αυτά και τη νομισματική προσαρμογή σε περιφραγμένου κήπου περιβάλλοντα. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις βασικές στρατηγικές που μπορούν να εφαρμόσουν τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να εναρμονιστούν με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και ταυτόχρονα να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τα μερίδια τους στην αγορά. Επιπρόσθετα, παρουσιάζουμε την τεχνολογία αλυσίδας μπλοκ (Blockchain Technology) και τον τρόπο που αυτή θα επηρεάσει τον τραπεζικό τομέα.Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα κυριότερα κρυπτονομίσματα, κυρίως το Bitcoin, και παραθέτουμε τους λόγους που το Bitcoin είναι με διαφορά το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα. Τέλος, πραγματοποιούμε διάφορους ελέγχους, προκειμένου να εξετάσουμε την ύπαρξη αποτελεσματικής αγοράς στο κρυπτονόμισμα Bitcoin
This master thesis aims to present the use of Financial Technology (Fintech) and the way it affects the Banking Industry.In the first chapter, we present the basic definition of Fintech, the sectors which the Fintech companies operate, their comparative advantages over the traditional companies, and the reasons for the explosion of Fintech in last decade. Moreover, we describe the existing regulatory framework in European Union, the standards that are based on and the implementation of the Second Payment Services Directive (PSD2). In the second chapter, we present both the advantages and the disadvantages of digital ecosystems in traditional banks, the strategies in these environments and the monetary adjustment of the walled garden strategy. Moreover, we analyze the basic strategies that traditional banks should apply in order to comply with the new regulatory framework, while maintaining or increasing their market share. Additionally, we explain the Blockchain Technology and how it will affect the Banking Sector.In the third chapter, we demonstrate the main cryptocurrencies, especially Bitcoin, and we underline the reasons why Bitcoin is the most popular cryptocurrency. Finally, we perform various tests in order to control the existence of efficient market in the Bitcoin market.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική τεχνολογία
Τραπεζική
Τεχνολογία αλυσίδας μπλοκ
Κρυπτονομίσματα
Fintech
Banking
Bitcoin
Cryptocurrencies
Blockchain technology
Διαθέσιμο από :2018-11-28
Ημερομηνία έκδοσης :11/28/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-11-28 15:28:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Baltas_2018.pdf

Τύπος: application/pdf