ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση κειμένου στις νεοεισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο του NYSE και NASDAQ την περίοδο 2007-2010
Δημιουργός :Μπρίνιας, Βλάσιος
Συντελεστής :Λελεδάκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6576
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει πως ένα ενημερωτικό φυλλάδιο-δελτίο μπορεί να επηρεάσει έναν αναγνώστη – πιθανό επενδυτή με τη χρήση μόνο μερικών λέξεων, ορισμένες από αυτές προκαλούν θετική διάθεση και άλλες αρνητική. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στο τι είναι η νέα τεχνολογία των χρηματοοικονομικών (fintech) που έχει αναδειχθεί κυρίως μέσα στην οικονομική κρίση και μια από της λειτουργίες της είναι η ανάλυση το κειμένου (textual analysis) βασικό θέμα αυτής της εργασίας. Το κεφάλαιο δύο είναι αφιερωμένο στη βιβλιογραφική επισκόπηση και την παρουσίαση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε στην εξέλιξη της έρευνας.Στο κεφάλαιο τρία αναλύονται οι τρόποι λειτουργίας μιας μετοχής που πρόκειται να εισέρθει άμεσα στο χρηματιστήριο (IPO), το μέσο αποτίμησης με τη βοήθεια των εκδοτών (underwriter). Παράλληλα, διερευνάται τόσο η διαδικασία με την οποία οι εκδότες δύνανται να επηρεάσουν τα ενημερωτικά δελτία που εκδίδουν, όσο και η πληροφορία που παρέχεται δημόσια καθώς και αυτή που συλλέγεται από τις αντιδράσεις και των επενδυτών κατά την διάρκεια της πρώτης προσφοράς (bookbuilding). Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η διαδικασία της ανάλυσης κειμένου (textual analysis) και η επίδρασή της στην χρηματοοικονομική επιστήμη. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται εμπειρική ανάλυση με στόχο να εξετάσει την επίδραση του συναισθήματος που προκαλούν οι λέξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα ενημερωτικά δελτία και ενδέχεται να επηρεάσουν είτε αρνητικά είτε θετικά την ψυχολογία του επικείμενου επενδυτή.
This diploma thesis aims to analyze how an informative brochure can affect a reader - a potential investor using only a few words, some of which cause positive mood and other negative ones. In the first chapter there is a reference to what is the new financial technology (fintech) that has emerged mainly in the financial crisis and one of its functions is the textual analysis, a key theme of this work. Chapter Two is dedicated to the bibliographic review and presentation of the literature used in the research. Chapter Three describes the ways in which a stock is to be admitted to the stock market (IPO), the underwriter instrument. At the same time, the process by which publishers can influence the newsletters they issue, as well as the information provided publicly, as well as that collected by reactions and investors during the first bookbuilding, is investigated. Subsequently, we present the process of textual analysis and its effect on financial science.In the fourth chapter, empirical analysis is conducted to examine the effect of the feelings of words that are used in newsletters and may influence negatively or positively the psychology of the upcoming investor.
Λέξη κλειδί :Ανάλυση κειμένου
Νεοεισηγμένες μετοχές
Χρηματοοικονομική τεχνολογία
Textual analysis
Ipos
FinTech
Διαθέσιμο από :2018-12-01 00:16:39
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-12-01 00:16:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Brinias_2018.pdf

Τύπος: application/pdf