ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η χειραγώγηση των κερδών πριν και μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών προτύπων
Δημιουργός :Κυραλάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6577
Περίληψη :Η τρέχουσα διπλωματική εργασία εξετάζει το φαινόμενο της χειραγώγησης κερδών (earnings management) κατά τις περιόδους πριν και μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ κατά το 2005 των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο μέσω της μεθόδου των λογιστικών δεδουλευμένων. Συγκεκριμένα, μελετά εάν οι επιχειρήσεις του Ελληνικού χρηματιστήριου κατά την χρονολογική περίοδο 1995-2017 προβαίνουν σε χειραγώγηση κερδών κατά τα έτη που προηγούνται και έπονται τη υιοθέτησης των ΔΛΠ (IFRS) Αρχικά, στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας αναφέρονται τα κίνητρα που ωθούν τις διοικήσεις των εταιρειών να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους, αλλά αναφέρονται και οι μέθοδοι με τις οποίες χειραγωγούν τα κέρδη τους οι εταιρείες όπως έχουν αναπτυχθεί έως τώρα στη βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα, γίνεται και παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων για τον εντοπισμό χειραγώγησης κερδών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος επιλογής του δείγματος και παρουσιάζονται τα ευρήματα όπως προέκυψαν από το υπόδειγμα της Jones (1991) και το τροποποιημένο υπόδειγμα της Jones όπως παρουσιάστηκε από τους Dechow et al. (1995). Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν την παραδοσιακή αντίληψη ότι οι εταιρείες επιλέγουν να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους προς τα πάνω (upward earnings management) τις περιόδους που έπονται της υιοθέτησης των ΔΛΠ, όπως έδειξε η έρευνα των Ferentinou A., Anagnostopolou S. (2014). Επίσης, δεν επιβεβαιώνουν ούτε την θεωρία ότι οι διοικήσεις διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τα δεδουλευμένα τους και την περίοδο που έπεται της Υιοθέτησης των ΔΛΠ. Αντίθετα, τα ευρήματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν επέφερε στατιστικά σημαντική αλλαγή ως προς τον τρόπο δημιουργίας κανονικών δεδουλευμένων. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της Grant Thorton και του Οικονοµικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα απόλυτα µεγέθη κερδοφορίας του συνόλου των εισηγμένων. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αντίληψη των Ball and Shivakumar (2008) ότι οι διοικήσεις των εταιρειών επιλέγουν να κινηθούν πιο συντηρητικά μετά την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα στη λογιστική τους πληροφόρηση. Τέλος, από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν για τις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π, είναι πως οι εταιρείες αυτές δεν προέβησαν σε χειραγώγηση των κερδών τους, αλλά βάση των ενδείξεων θα ερμηνεύονταν ως δείγμα μεγαλύτερου συντηρητισμού.
The current thesis examines the phenomenon of earnings management in the periods before and after the adoption of the 2005 IAS on listed companies through the accrual accounting method.Specifically, it examines whether the Greek stock exchange companies during the 1995-2017 chronological period are profitable in the years preceding and following the adoption of IFRS,Initially, the first chapters of the paper mention the incentives that drive companies' administrations to manipulate their profits, but also the methods by which companies are manipulating their profits as they have developed so far in the bibliography. At the same time, there is a presentation of the basic models for identifying profit manipulation.The sample selection method is presented in detail and the findings as derived from the Jones model (1991) and the modified Jones model as presented by Dechow et al. (1995). The results of the survey do not seem to confirm the traditional perception that companies choose to manipulate their upward earnings management in the periods following the adoption of IAS, as shown by the research by Ferentinou A., Anagnostopolou S. ( 2014). Nor do they confirm the theory that administrations maintain high levels of their accruals in the period following the Adoption of IAS. On the contrary, our findings lead us to the conclusion that the application of IASs of the listed companies on the Athens Stock Exchange, did not bring about a statistically significant change in how to generate regular accruals. This is confirmed by the research by Grant Thorton and the Athens University of Economics and Business on the absolute profitability of all listed companies.These results seem to confirm Ball and Shivakumar's (2008) view that corporate executives choose to move more conservatively after adopting IAS in order to improve the quality of their accounting information.Finally, from the results of the present investigation, the conclusions drawn for the listed companies of the Athens Stock Exchange following the adoption of the IAS are that these companies did not manipulate their profits, but on the basis of the indications they would be interpreted as a sample of greater conservatism.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Κανονικά δεδουλευμένα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Profit handling
Normally accrued
International Accounting Standards
Διαθέσιμο από :2018-11-30 21:57:25
Ημερομηνία έκδοσης :11/30/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-11-30 21:57:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kyralakis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf