ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική ανάλυση του δείκτη τιμών αμοιβής ή κόστους εργασίας, του δείκτη κόστους κατασκευής νέων κτηρίων & πρόβλεψη τους για το επόμενο έτος
Δημιουργός :Μαγγιώρος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της θεωρίας ανάλυσης χρονολογικών σειρών, με παράλληλη εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα. Τα δεδομένα αφορούν την οικοδομική δραστηριότητα. Οι διαχρονικές τιμές των στοιχείων λήφθηκαν από δημοσιευμένα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αφορούν τα παρακάτω: Δείκτης τιμών αμοιβής ή κόστους εργασίας (τριμηνιαία δεδομένα) Δείκτης κόστους κατασκευής νέων κτηρίων (τριμηνιαία δεδομένα)Εφαρμόστηκαν τεχνικές ανάλυσης χρονολογιών σειρών, ώστε να περιγραφεί η διαχρονική εξέλιξη τους και παράλληλα επιχειρήθηκε η πρόβλεψη της μελλοντικής τους συμπεριφοράς μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης κάθε χρονολογικής σειράς.
This master’s thesis is an attempt for a brief presentation of time series theory, while applying it in real data at the same time. The data used are concerning construction. The real values of the examined data are retrieved from the National Statistical Service of Greece. Specifically, the sets of data are the following: Index number that expresses the labor cost (quarterly data)Index number that expresses the cost of new houses (quarterly data) Time series techniques as well as BOX-JENKINS techniques are used in order to describe their time evolution. Furthermore, their future behaviour was predicted by means of time series models developed for that purpose.
Λέξη κλειδί :Aνάλυση χρονολογικών σειρών
Προβλέψεις
Αριθμοδείκτες
Μοντελοποίηση
Δείκτης τιμών αμοιβής ή κόστους εργασίας
Δείκτης κόστους κατασκευής νέων κτηρίων
Ημερομηνία :31-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Maggioros_2009.pdf

Τύπος: application/pdf