ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Gender discrimination in the labor market: causes, economic analysis and prospects
Δημιουργός :Bousias, Ioannis
Συντελεστής :Tsakloglou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Topaloglou, Nikolaos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6705
Περίληψη :The current project is a macroscopic analysis of gender discrimination in the labor market. This project will outline how discriminations deprive society of its economic welfare leaving both the society and the employers bereft of profits in the 21st century, in a world of constant change -the world of labor. This project emphasizes the gender discrimination in the labor market. The discrimination in forms of labor market exclusion and gander pay gap will be examined. In the first chapter, there is a general introduction of a short historical overview of discriminations. In this section, there is also a reference to the main causes of discrimination between the two sexes. Here; the goal is to familiarize the reader with the subject. In the second chapter, there is a detailed reference to the theories of discrimination with the most important of them being Becker’s and Phelps theories. These theories aim to highlight the issue and try to explain the reasons for discrimination and pay differentials at workplace between women and men. In the third chapter the role of human capital in the gender discrimination is analyzed. Human capital is one of the most crucial factors that contribute to gender discrimination, as it explains why a man and a woman with the same characteristics are paid different wages for the same kind of work. To continue, in the section of empirical evidence, diagrams and tables from Eurostat and other reliable sources are used to explain and show the situation in Europe, US, Greece and generally in developing and developed countries and conclude that gender discrimination exists and it is a common phenomenon in the world of labor. The next section is the institutional framework section. Here social and legal dimensions of the problem are to be presented. This chapter focuses on what has been done and what remains to be done to eliminate this phenomenon. To the next chapter, the example of Greece is showcased focusing on Greece’s efforts and their results in discrimination field. In the final chapter, conclusions are drawn, stating that governments, societies, and many independent groups and NGO’s have seen to the problem and have achieved great results. Maybe the problem remains, but there are many programs still running and in the future the situation may be better than it is today. Besides, a normal percentage of discrimination is essential to exist as to ensure balance in society. All data and sources that are used are from scientific writings and projects conducted by economic and social scientists who have worked on the issue called discrimination in the past years. Yet, there are occasions especially in the conclusions, where the writer’s personal viewpoint over the subject is mentioned. The project is written in English.
Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μια μακροσκοπική ανάλυση του φαινομένου των διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας. Η εργασία περιγράφει πώς οι διακρίσεις στερούν την κοινωνία από την οικονομική ευημερία της, αφήνοντας τόσο την κοινωνία όσο και τους εργοδότες χωρίς κέρδη στον 21ο αιώνα, σε έναν κόσμο συνεχούς αλλαγής - στον κόσμο της εργασίας. Το project αυτό δίνει έμφαση στις διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας. Θα εξετασθούν οι διακρίσεις σε μορφές αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και η διαφορά αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή μιας σύντομης ιστορικής επισκόπησης των διακρίσεων. Σε αυτό το τμήμα, γίνεται επίσης αναφορά στις κύριες αιτίες των διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων. Εδώ, ο στόχος είναι να εξοικειωθεί ο αναγνώστης με το θέμα. Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει μια λεπτομερής αναφορά στις θεωρίες διακρίσεων με τις πιο σημαντικές από αυτές τις θεωρίες Becker και Phelps. Αυτές οι θεωρίες αποσκοπούν να τονίσουν το θέμα και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν τους λόγους για τις διακρίσεις και τις αμοιβές των γυναικών και των ανδρών στο χώρο εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου στις διακρίσεις λόγω φύλου. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διάκριση λόγω φύλου, καθώς εξηγεί γιατί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια χαρακτηριστικά καταβάλλουν διαφορετικούς μισθούς για το ίδιο είδος εργασίας. Στην ενότητα των εμπειρικών στοιχείων, διαγράμματα και πίνακες από την Eurostat και άλλες αξιόπιστες πηγές χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν και να δείξουν την κατάσταση στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ελλάδα και γενικά στις αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες και να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου είναι κοινό φαινόμενο στον κόσμο της εργασίας. Το επόμενο κεφάλαιο είναι αυτό του θεσμικού πλαισίου. Εδώ παρουσιάζονται οι κοινωνικές και νομικές διαστάσεις του προβλήματος. Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στο τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται το παράδειγμα της Ελλάδας με επίκεντρο τις προσπάθειες και τα αποτελέσματά τής στον τομέα των διακρίσεων. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται συμπεράσματα, δηλώνοντας ότι οι κυβερνήσεις, οι κοινωνίες και πολλές ανεξάρτητες ομάδες και ΜΚΟ έχουν δει το πρόβλημα και έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ίσως το πρόβλημα παραμένει, αλλά υπάρχουν πολλά προγράμματα που εκτελούνται ακόμα και στο μέλλον η κατάσταση μπορεί να είναι καλύτερη από αυτή που συμβαίνει σήμερα. Εξάλλου, είναι «φυσιολογικό» να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό διακρίσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ισορροπία στην κοινωνία. Όλα τα δεδομένα και οι πηγές που χρησιμοποιούνται προέρχονται από επιστημονικά συγγράμματα και έργα που διεξάγονται από οικονομικούς και κοινωνικούς επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό με την ονομασία διακρίσεις τα τελευταία χρόνια. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν σημεία ειδικά στα συμπεράσματα, όπου αναφέρεται η προσωπική άποψη του συγγραφέα πάνω στο θέμα. Η εργασία είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα.
Λέξη κλειδί :Discriminations
Gender
Wage
Human capital
Διακρίσεις
Φύλο
Μισθός
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Διαθέσιμο από :2019-01-17 00:05:05
Ημερομηνία έκδοσης :01/14/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-01-17 00:05:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bousias_2019.pdf

Τύπος: application/pdf