ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική - πολιτική συνοχή: από την Ρώμη ως την Ευρώπη 2020
Δημιουργός :Κανελλοπούλου, Μαρία
Συντελεστής :Τσακλόγλου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6707
Περίληψη :Η περιφερειακή πολιτική ως όρος στα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 που αφορούσε τη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτική τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Βασικός της στόχος ήταν η άμβλυνση των αποκλίσεων ανάμεσα στα επίπεδα ευημερίας και τους ρυθμούς ανάπτυξης των διαφορετικών περιφερειών. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση γνώρισε διαδοχικές διευρύνσεις ο στόχος αυτός έγινε όλο και πιο επιτακτικός. Υπό αυτές τις συνθήκες η Ένωση αφιερώνει κάθε χρόνο μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της σε προγράμματα που μεταξύ άλλων συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου. Τα βασικό ερώτημα το οποίο επιχειρούμε να απαντήσουμε είναι τελικά κατά πόσο συνέβαλε η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής που τη διαδέχτηκε στην εκπλήρωση αυτού του στόχου. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και τα εργαλεία της πολιτικής σε θεωρητικό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται μια συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της πολιτικής καθώς και μελέτη αυτών μέσα από συγκεκριμένες αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται πρώτα μια συνολική ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής μέχρι και την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. Στη συνέχεια εξετάζεται ως μελέτη περίπτωσης η εφαρμογή και τα συμπεράσματα του βασικότερου προγράμματος που εφαρμόστηκε την ίδια περίοδο και το οποίο είχε διασυνοριακό, διαπεριφερειακό και διακρατικό χαρακτήρα (Interreg) ενώ παράλληλα προσέλκυσε τα περισσότερα κονδύλια από κάθε άλλο πρόγραμμα. Τέλος, εξετάζεται η αλλαγή των προτεραιοτήτων και η νέα υφιστάμενη κατάσταση της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής Ευρώπη 2020 κατά την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Regional policy as a condition in the official documents of the European Union was first introduced in the Treaty of Rome in 1957 concerning the creation of the European Communities. However, this policy came into force for the first time since the mid-1980s. Its main objective was to mitigate the differences in levels of prosperity and growth rates of different regions. As the European Union has experienced successive enlargements, this objective has become increasingly imperative. Under these circumstances, the Union devotes a large part of its budget each year to programs that, among other things, contribute to this target.The first part of the thesis analyzes the basic characteristics and tools of policy at a theoretical level. The second part attempts an overall assessment of policy outcomes and their study through specific evaluations carried out on behalf of the European Commission and the European Parliament. In particular, a comprehensive analysis and evaluation of the results of cohesion policy is carried out up to the programming period 2007-2013. A case study then examines the implementation and the conclusions of the most important program implemented during the same period, which was of a cross-border, interregional and transnational character (Interreg), while attracting the most funds from any other program. Finally, the change of priorities and the new state of cohesion policy under the new Europe 2020 strategy are being considered during the current programming period 2014-2020.
Λέξη κλειδί :Περιφερειακή πολιτική
Αποτίμηση
Συνοχή
Στρατηγική 2020
Σύγκλιση
Regional policy
Evaluation
Cohesion
Strategy 2020
Convergence
Διαθέσιμο από :2019-01-17 12:35:45
Ημερομηνία έκδοσης :12/28/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-01-17 12:35:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kanellopoulou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf