ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανομής των δαπανών των ταμείων του κοινοτικού προϋπολογισμού
Δημιουργός :Γιαπιτζάκη, Μαρία
Συντελεστής :Λοϊζίδης, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι πόροι του κοινοτικού προϋπολογισμού μεταξύ των κρατών μελών. Όπως είναι γνωστό, ο κοινοτικός προϋπολογισμός, όπως ακριβώς και οι προϋπολογισμοί των Κρατών Μελών, αποτελεί το σχέδιο δράσης της, δηλαδή το πρόγραμμα της για τη χρηματοδότηση των διαφόρων δραστηριοτήτων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ο κοινοτικός προϋπολογισμός επιδιώκει την υλοποίηση μιας σειράς στόχων που είναι ζωτικής σημασίας για την Ε.Ε. Χρηματοδοτεί τομείς κοινής πολιτικής (όπως είναι η αγροτική πολιτική), συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, στηρίζει τομείς της εσωτερικής και εξωτερικής της πολιτικής ενώ παράλληλα προβλέπει τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας των οργάνων της. Για την χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται έσοδα τα οποία προέρχονται από τέσσερις πόρους: τα έσοδα από δασμούς και τα έσοδα από γεωργικά τέλη ,γνωστοί και ως παραδοσιακοί πόροι καθώς αποτελούν τα πρώτα έσοδα που περιήλθαν στην Ένωση ,τα έσοδα από το ΦΠΑ και τον πόρο του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός προβλέπει την χρηματοδότηση συγκεκριμένων δαπανών που αφορούν σε αντίστοιχες δράσεις της Ένωσης στα πλαίσια του εκάστοτε πολυετούς δημοσιονομικού πλάνου με το οποίο καθορίζονται περιλαμβάνει τα ανώτατα ποσά που μπορούν να διατεθούν σε κάθε ταμείο και σε κάθε περίοδο. Εν προκειμένω, στο δημοσιονομικό πλάνο 2007-2013 προβλέπονται 5 τομείς στους οποίους θα διατεθούν οι πόροι των προϋπολογισμών μέχρι και το 2013 και αυτοί είναι 1) η αειφόρος ανάπτυξη,2) η συντήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 4) η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας και 5) η διοίκηση.Η χρηματοδότηση της εκάστοτε δράσης γίνεται από το αντίστοιχο ταμείο στο οποίο διατίθεται ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε χρόνο για το σκοπό αυτό .Τα βασικά ταμεία είναι τα παρακάτω:Το Ταμείο Εγγυήσεων του Γεωργικού Τομέα, τα τέσσερα Διαρθρωτικά Ταμεία και συγκεκριμένα 1) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο συμβάλλει κυρίως στην ενίσχυση των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών. 2)το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρεμβαίνει κυρίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. 3)το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) ,τμήμα "προσανατολισμού" που συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή στον γεωργικό τομέα στις αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες και 4)Το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) το οποίο στηρίζει τις διαρθρωτικές εξελίξεις στον τομέα της αλιείας. Τέλος, είναι το Ταμείο Συνοχής που αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών με την συγχρηματοδότηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς του περιβάλλοντος και των υποδομών για τις μεταφορές. Αυτό είναι ένα μέρος μόνο από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, το οποίο αποτελεί μια γενική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και περιεχομένων του κοινοτικό προϋπολογισμό.Ο τρόπος με τον οποίο οι δαπάνες του προϋπολογισμού, μέσω των διαφόρων πολιτικών και δράσεων καταλήγουν στα ταμεία τω κρατών μελών αποτελεί το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο θα επιχειρηθεί επίσης να εξεταστεί εμπειρικά η σχέση μεταξύ των μεριδίων που απολαμβάνει το κάθε κράτος μέλος και δύο παραγόντων που θεωρείται ότι επηρεάζουν την κατανομή. Ο ένας είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα της κάθε χώρας και ο δεύτερος μια μεταβλητή που εκφράζει την πολιτική της δύναμη, ή το voting power,όπως θα το ονομάσουμε παρακάτω. Το ποιος παράγοντας και αν επηρεάζει τελικά την κατανομή, θα το δούμε στο τέλος όπου και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης.
Λέξη κλειδί :Κοινοτικός προϋπολογισμός
Δαπάνη
Χρηματοδότηση
Κατανομή πόρων
Ημερομηνία :28-02-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giapitzaki_2010.pdf

Τύπος: application/pdf