ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πληροφοριακά συστήματα και φύλο: η περίπτωση μιας πολυεθνικής επιχείρησης στα ελληνικά πλαίσια
Δημιουργός :Καλαντζής, Γεώργιος
Συντελεστής :Ανδρή, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Χάλκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6873
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία καταπιάνεται με το θέμα της υποαπασχόλησης των γυναικών στον κλάδο της Τεχνολογίας. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνουν κατανοητές έννοιες όπως η θεωρία των φύλων, ο ανδροκεντρισμός, η πολικότητα των φύλων και η θεωρία απόδοσης, καθώς και των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνει η καθεμία. Θα αναλυθούν οι έννοιες της χωρικής και χρονικής διαθεσιμότητας, οι οποίες ιδιαίτερα στο χώρο της τεχνολογίας είναι από τους κυριότερους λόγους που συντελούν στην υποαπασχόληση των γυναικών. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί η μεθοδολογία της έρευνας που διεξήχθη από τον ερευνητή με σκοπό την συλλογή και ανάλυση δεδομένων από επιχειρησιακό περιβάλλον στην αγορά εργασίας. Περιγραφικά, η έρευνα ακολούθησε ποιοτική προσέγγιση, με τη συλλογή δεδομένων να πραγματοποιείται μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων υπό τις οδηγίες και τα μοτίβα της Case Study μεθόδου και η ανάλυση δεδομένων μέσω της επαγωγικής (inductive) προσέγγισης. Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάλυση και σύγκριση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων με τη θεωρητική μελέτη. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα συμπεράσματα στα οποία προέβη ο ερευνητής ύστερα και από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας. Αρχικά αναλύονται τα κύρια ευρήματα της ανάλυσης των συνεντεύξεων και της σύγκρισής τους με τη θεωρία, ώστε να σχηματιστεί μια εικόνα και να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της εργασίας. Ύστερα περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη έρευνα είναι σημαντική και χρήσιμη και ποιο σκοπό εξυπηρετεί καθώς αναλύονται και οι περιορισμοί που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της. Τέλος προτείνονται περαιτέρω ενέργειες για μελλοντικές έρευνες και μελέτες ώστε να εξαχθούν ακόμα πιο σαφή αποτελέσματα σε μεγαλύτερη κλίμακα και μέσα από αυτά να εκκινήσουν ενέργειες ως προς την βελτίωση των συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον.
This diploma thesis deals with the issue of women's underemployment in the Technology sector. In the first chapter concepts such as gender theory, androcentrism, gender polarity and performance theory will be understood, as well as the characteristics of each one of them. The concepts of spatial and temporal availability will be analyzed, particularly in the field of technology, which is one of the main reasons for the under-employment of women. The second chapter will analyze the research methodology conducted by the researcher to collect and analyze data from a business environment in the labor market. Descriptively, the survey followed a qualitative approach, with data collection being conducted through semi-structured interviews under the Case Study guidelines and motives and the data analysis through inductive approach. The third chapter is devoted to the analysis and comparison of the exported results with the theoretical study. The fourth chapter describes the investigator's conclusions and analysis of the findings of the research. Firstly, the main findings of the analysis of the interviews and their comparison with the theory are analyzed to form a general image and answer the questions asked at the beginning of the thesis. Then the reasons why this research is important and useful are described and what purpose it serves as the constraints that occurred during its development are analyzed. Finally, actions are proposed for future research and studies to produce even clearer results on a larger scale and through them to initiate actions to improve working conditions in the working environment.
Λέξη κλειδί :Τ.Π.Ε.
Υποαπασχόληση γυναικών
Θεωρία φύλων
Διαθεσιμότητα
Ποιοτική έρευνα
C.T.I.
Women underemployment
Gender Schema Theory
Availability
Qualitative research
Διαθέσιμο από :2019-02-14 16:17:15
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-14 16:17:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalantzis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf